Valtuustoaloite, lapsi- ja senioripolku Keskuspuistoon

HEL 2021-002849
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 647 §

V 13.10.2021, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lapsi- ja senioripolusta Keskuspuistoon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sirpa Asko-Seljavaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 3.3.2021, että Keskuspuistosta tai muista Helsingin puistoista varattaisiin sopivasta kevyenliikenteen väylästä 1-3-km:n pätkä jalankulkijoille niin, että väylän sillä kohdalla ei sallita pyöräilyä eikä sähköpotkulautoja. Samalla rakennetaan pyöräiljöille tarkoitettuja baanoja.

Aloitteen johdosta on saatu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunto 27.4.202 ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 10.5.2021. Lausunnot on valmisteltu yhteistyössä.

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että lapsiperheiden ja senioreiden liikkumisen edistäminen on keskeinen osa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja liikkumisohjelman tavoitteita. Siksi on kannatettavaa, että lapsiperheille tarkoitettujen reittien ja seniorireittien suunnittelua ja kehittämistä asuinalueille ja muuhun kaupunkiympäristöön edistetään.

Paloheinän länsipuolella, Hakuninmaan alueella on Keskuspuiston länsireunassa noin kahden kilometrin mittainen ympyrälenkki, joka on aikaisemmin toiminut rullasuksiratana. Lenkki on valaistu ja asfalttipintainen ja sitä ylläpidetään kaupungin liikuntapalvelujen toimesta. Reitti on luonnostaan rauhallinen metsäreitti, joka soveltuu rauhalliseen ulkoiluun. Se on jalkaisin hyvin saavutettavissa sekä Hakuninmaan ja Kuninkaantammen asuinalueilta että Paloheinän ulkoilumajalta. Reitin käyttö on osoitettu Keskuspuiston opastussuunnitelmassa kesäisin vain jalkaisin liikkumista varten eli pyöräily kielletään opastein. Tämä rauhoittaa reitin käyttöä pyöräilijöiden pysyessä aluetta sivuavalla Keskuspuiston pääulkoilureitillä. Talvisin liikuntapalvelut hoitaa sitä perinteisen hiihtotavan latuna, jolloin se mahdollistaa lapsiperheille ja senioreille rauhallisen hiihdon. Liikuntapalvelujen tarkoituksena on poistaa asfaltti määrärahojen sen salliessa. Kaupunginhallitus toteaa tähän liittyen, että mahdollisen poiston jälkeenkin päällysteen tulisi olla riittävän kantava rollaattorilla, pyörätuolilla, tai lastenvaunujen kanssa liikkuvia ajatellen.

Lausuntojen mukaan Paloheinän majalta opastetaan uusi valaistu, ympärivuotisesti kunnossapidetty reitti Hakuninmaalle, mikä omalta osaltaan lisää talvikävelyn mahdollisuuksia Paloheinän alueella. Se on kuitenkin tarkoitettu sekä jalankulkijoille että pyöräilyyn.

Edellä mainitut reitit ovat mukana Keskuspuiston opaskartassa, joka laadittiin osana Keskuspuiston uutta opastussuunnitelmaa. Keskuspuiston opastus mahdollistaa kullekin ulkoilijalle sopivien reittien löytämisen ja kävelylenkkien suunnittelun. Keskuspuiston ulkoilureittien turvallinen käyttö ja edellä mainitun kaltainen, monenlaisen ulkoilun ohjaus edellyttää opastuksen toteuttamista maastoon. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi opastuksen yleissuunnitelman vuonna 2020. Rakennussuunnitelmat ovat myös valmiina hankkeen toteuttamista varten. Opastusta toteutetaan ulkoliikunta-alueille varattujen määrärahojen puitteissa, jotta Keskuspuiston jatkuvasti kasvava ulkoilukäyttö voisi jatkua edelleen turvallisesti, kestävästi ja toimivasti.

Keskuspuistossa on jo nyt tarjolla myös purupohjaisia kuntoratoja, joilla pyöräily on kielletty. Näitä on Paloheinässä, Herttoniemessä, Maunulassa, Pirkkolassa, Laajasalossa ja Tapulikaupungissa. Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että nämä soveltuvat parhaiten niille senioreille, jotka eivät tarvitse liikkumiseen apuvälineitä.

Vuonna 2010 Taliin avattu perhepolku on saanut paljon positiivista palautetta vuosien varrella. Perhepolku on esteetön ulkoilu- ja kuntoilureitti (0,55 km) kaikenikäisille, ja se soveltuu erityisesti ikääntyville, toimintarajoitteisille ja lapsille. Esteettömän reitin varrella on toiminnallisia liikuntaleikkivälineitä lapsille sekä ulkokuntoiluvälineitä aikuisille ja ikääntyneille. Reitin varrella on kaksi vain lapsille tarkoitettua leikkipaikkaa, joissa on liikunnallisia kiipeilytelineitä. Tavoitteena tulisi olla tällaisten polkujen toteuttaminen eri puolille Helsinkiä. Kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ovat aloittaneet kaupungin yhteisen lähiliikuntapaikkaohjelman valmistelun, jossa on mahdollista edistää Talin liikuntapolun ja muutoinkin aloitteessa tarkoitetun kaltaisia ehdotuksia.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että Keskuspuiston reittiverkosto ei välttämättä mahdollista ikäihmisille helposti saavutettavaa erillistä reittiä, joka voitaisiin osoittaa pelkästään kävelylle tai että vastaavasti voitaisiin rakentaa erillisiä pyöräilybaanoja ilman, että se hankaloittaisi reittien yleistä käyttöä tai vähentäisi varsinaisen puiston pinta-alaa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 11.05.2021 § 247

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-ajan liikuntapalveluiden ylläpitämä Keskuspuiston ulkoilureitistö tarjoaa monipuolisen reittiverkoston kaikenikäisille ympärivuotiseen liikuntaan. Valtuustoaloitteessa toivotaan erityisesti lapsille ja senioreille osoitetun reitin osoittamista Keskuspuiston alueelle. Kyseisellä reitillä olisi pyöräily kiellettyä, mikä mahdollistaisi rauhallisen kävelyn.

Keskuspuistossa on tarjolla kuntoratoja, joilla pyöräily on kielletty. Näitä on Paloheinässä, Maunulassa ja Pirkkolassa. Lisäksi Paloheinän länsipuolella, Hakuninmaan alueella Keskuspuiston länsireunassa on noin kahden kilometrin mittainen ympyrälenkki, joka on aikaisemmin toiminut rullasuksiratana. Lenkki on valaistu ja asfalttipintainen. Se on jalkaisin hyvin saavutettavissa sekä Hakuninmaan ja Kuninkaantammen asuinalueilta että Paloheinän ulkoilumajalta. Reitti on valaistu. Reitin käyttö on osoitettu Keskuspuiston opastussuunnitelmassa kesäisin vain jalkaisin liikkumista varten eli pyöräily kielletään opastein. Tämä rauhoittaa reitin käyttöä pyöräilijöiden pysyessä aluetta sivuavalla Keskuspuiston pääulkoilureitillä. Talvisin liikuntapalvelut hoitaa sitä perinteisen hiihtotavan latuna, jolloin se mahdollistaa lapsiperheille ja senioreille rauhallisen hiihdon. Paloheinän majalta opastetaan uusi valaistu, ympärivuotisesti kunnossapidetty kävelylenkki ja yhteys Hakuninmaalle, mikä omalta osaltaan lisää talvikävelyn mahdollisuuksia Paloheinän alueella.

Edellä mainitut reitit ovat mukana Keskuspuiston opaskartassa, joka laadittiin osana Keskuspuiston uutta opastussuunnitelmaa. Keskuspuiston opastus mahdollistaa kullekin ulkoilijalle sopivien reittien löytämisen ja kävelylenkkien suunnittelun. Keskuspuiston ulkoilureittien turvallinen käyttö ja edellä mainitun kaltainen, monenlaisen ulkoilun ohjaus edellyttää opastuksen toteuttamista maastoon. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi opastuksen yleissuunnitelman vuonna 2020. Rakennussuunnitelmat ovat myös valmiina hankkeen toteuttamista varten. Opastusta toteutetaan ulkoliikunta-alueille varattujen määrärahojen puitteissa, jotta Keskuspuiston jatkuvasti kasvava ulkoilukäyttö voisi jatkua edelleen turvallisesti, kestävästi ja toimivasti.

Lausunto on valmisteltu yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausunto myös kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508

tiina.saukkonen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 55

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Lapsiperheiden ja senioreiden liikkumisen edistäminen on keskeinen osa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja liikkumisohjelman tavoitteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitääkin kannatettavana lapsiperheille tarkoitettujen reittien ja seniorireittien suunnittelua ja kehittämistä soveltuvin osin kaupunkiympäristöön ja asuinalueille. Keskuspuiston reittiverkosto ei kuitenkaan välttämättä mahdollista helposti saavutettavaa erillisreittiä varsinkaan ikäihmisille.

Keskuspuistossa on kattava reittiverkosto, jonka keskelle on haasteellista löytää erillisreitti, joka voitaisiin osoittaa pelkästään kävelylle tai vastaavasti rakentaa erillisiä pyöräilybaanoja ilman, että se hankaloittaisi reittien yleistä käyttöä.

Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää ns. vanhaa rullaluistelurataa Keskuspuiston pohjoisosassa. Radan pituus on noin 2 km, ja se sijaitsee sivussa Keskuspuiston reitistöstä. Rata ei ole kesäaikaan juurikaan käytössä, ja talviaikaan radalle ajetaan latu. Uuden Keskuspuiston opastussuunnitelman yhteydessä reitti opastetaan talvisin perinteisen hiihtotyylin laduksi. Kesäaikaan reitin käyttö ohjataan kävelyyn pyöräilyn kieltävin opastein. Reitti on luonnostaan rauhallinen metsäreitti, joka soveltuu rauhalliseen ulkoiluun.

Kävelyyn ja pyöräilyyn opastetaan Keskuspuiston opastussuunnitelmassa uusi ympyrälenkki Paloheinän majalta.

Reitin asfaltin poisto on ollut liikuntapalvelukokonaisuuden suunnitelmissa jo vuosia. Asfaltin poistoon ei ole pystytty varaamaan määrärahaa talousarvioissa, eikä siihen ole varattu määrärahaa vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä. Liikuntapalvelukokonaisuuden varovainen arvio on, että asfaltin poisto maksaa noin 100 000–150 000 euroa.

Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää useita purupohjaisia kuntoratoja, joilla pyöräily on kielletty. Kyseiset radat sijaitsevat Paloheinässä, Herttoniemessä, Maunulassa, Pirkkolassa, Laajasalossa ja Tapulikaupungissa.

Vuonna 2010 Taliin avattu perhepolku on saanut paljon positiivista palautetta vuosien varrella. Perhepolku on esteetön ulkoilu- ja kuntoilureitti (0,55 km) kaikenikäisille, se soveltuu erityisesti ikääntyville, toimintarajoitteisille ja lapsille. Esteettömän reitin varrella on toiminnallisia liikuntaleikkivälineitä lapsille sekä ulkokuntoiluvälineitä aikuisille ja ikääntyneille. Reitin varrella on kaksi vain lapsille tarkoitettua leikkipaikkaa, joissa on liikunnallisia kiipeilytelineitä.

Tarkoituksenmukaisinta olisi, että Talin perhepolun mallin mukaisia helposti saavutettavia eri kohderyhmille soveltuvia reittejä suunniteltaisiin ja kehitettäisiin eri puolille Helsinkiä. Kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ovat aloittaneet kaupungin yhteisen lähiliikuntapaikkaohjelman valmistelun, jossa pohditaan myös aloitteen kaltaisia ehdotuksia.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi