Talousarvioaloite, ääniteknikon palkkaaminen Maunulatalolle

HEL 2021-002865
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 123 §

Kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen talousarvioaloitteesta koskien ääniteknikon palkkaamista Maunula-talolle

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata aloitteen esitystä esitysteknisen vastuuhenkilön palkkaamisesta Maunula-taloon, koska aloitteessa kuvattu tarve ei ole enää ajankohtainen.

Maunula-talo avattiin joulukuussa 2016. Talo ja sen toimintamalli edistävät alueen yhteisöllisyyttä, kotoutumista ja kansalaisaktiivisuutta. Alkuperäisinä palveluina olivat kirjasto, nuorisopalvelut ja Helsingin työväenopisto. Koska kulttuuripalvelut ei ollut alkuperäisten toimijoiden joukossa, taloon ei ollut palkattu tuotannollista eikä esitysteknistä työvoimaa taloa perustettaessa. Kun kulttuurikeskus-palvelu kutsuttiin vuoden 2020 alusta lähtien Maunula-talon toimijaksi, taloon palkattiin kulttuurituottaja ja tälle työpariksi kesästä 2021 lukien myös tekninen vastaava. Kumpikin rekrytointi oli mahdollista toteuttaa Maunula-talon palveluiden (kirjasto- ja nuorisopalvelut, kulttuurikeskukset ja Helsingin työväenopisto) yhteisin järjestelyin, käytännössä palveluissa täyttämättä olleiden vakanssien nimikemuutoksin. Palveluiden yhteistyössä järjestämä henkilöresursointi on ollut tärkeä panostus korkeatasoisesti varustellun ja aktiivisessa käytössä olevan Metsäpurosalin tapahtumien ja esitysten toteuttamisessa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 22.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen talousarvioaloitteesta liittyen ääniteknikon palkkaamiseen Maunula-talolle. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätietojen antaja

Paiju Tyrväinen, projektipäällikkö, Kulttuuripalvelut, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi