Talousarvioaloite, Paloheinän latujen lumetusjärjestelmän laajentamisen suunnittelu

HEL 2021-002869
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 117 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tapio Klemetin ym. talousarvioaloitteesta Paloheinän latujen lumetusjärjestelmän laajentamisen suunnittelusta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan olisi kannatettavaa selvittää mahdollisuus laajentaa Paloheinän lumetusmahdollisuuksia, ja etenkin Vantaanjoen käyttämistä vesivarantona.

Paloheinässä on tällä hetkellä mahdollista lumettaa latuja yhteensä 2,8 km nykyistä lumetusjärjestelmää hyödyntäen. Järjestelmässä käytetään verkkovettä, jota saadaan vain rajallinen määrä, minkä ohella verkkovesi joudutaan jäähdyttämään 6–7 asteisesta noin 3 asteiseksi. Vantaan Hakunilassa ja Espoon Oittaalla lumetusvetenä käytetään sen sijaan luonnonvettä, joka on lähtökohtaisesti jo noin 2–3 asteista.

Tämänhetkinen sähkön ja veden saanti ei mahdollista reitistön tehokasta laajentamista. Selvityksessä tulee erityisesti pohtia mahdollisuutta käyttää Vantaanjoen vettä lumetukseen sekä sähkön saatavuuden lisäämistä alueelle.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan paras vaihtoehto reitistön laajentamiselle olisi Haltialan Aarnimetsän eteläpuoleisille pelloille, jolloin nykyinen lumetettu reitistö saataisiin luontevasti yhdistettyä uuteen reittiin.

Kyseinen vaihtoehto mahdollistaa kaluston ja henkilökunnan tehokkaan käytön lumetuksessa. Lisäkustannuksia tulisi lumetukseen käytetystä energiasta sekä uuden latuosuuden hoidosta ja kaluston ylläpidosta. Liikuntapalveluiden arvion mukaan lisälatua saataisiin noin kaksi kilometriä ja reitistön laajentaminen ei vaikeuttaisi alueella muiden ulkoilijoiden liikkumista.

Lumetuksen laajentamisen selvityksen kustannuksiin ei olla varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 22.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Tapio Klemetin ja 4 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien Paloheinän latujen lumetusjärjestelmän laajentamisen suunnittelua. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi