Talousarvioaloite, Paloheinän latujen lumetusjärjestelmän laajentamisen suunnittelu

HEL 2021-002869
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 441 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tapio Klemetin ym. talousarvioaloitteesta koskien Paloheinän latujen lumetusjärjestelmän laajentamisen suunnittelua

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa näkee liikuntamahdollisuuksien turvaamisen olevan tärkeä osa Helsingin kaupungin toimintaa ja pyrkii omilla toimillaan parantamaan tarjottavia liikuntapalveluita. Helsingin latuverkostosta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Kaupunkiympäristön toimialalla on tarvittaessa valmiudet osallistua latuverkostoselvityksen laadintaan, mikäli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut käynnistävät työn.

Selvityksessä tulee selvittää erityisesti mahdollisuus käyttää Vantaanjoen vettä lumetukseen, koska uuden latuosuuden lumetukseen ei ole järkevää käyttää vesijohtovettä. Tämänhetkinen sähkön ja veden saanti ei mahdollista lumetetun latuverkoston tehokasta laajentamista. Mikäli lumetettua latuverkostoa päädyttäisiin laajentamaan, olisi uuden osuuden luontevaa olla nykyisen ladun jatkona. Siksi on selvitettävä mahdollisuudet käyttää ympäröiviä peltoalueita, niiden käyttökelpoisuus ladunrakentamiseen ja se, miten latuverkoston laajentaminen sovitetaan pelloille ja niiden nykyiseen käyttöön.

Uuden lumetetun latuosuuden toteuttaminen vaatii ennen varsinaisen ladunpohjan rakentamista sekä latuverkostosuunnitelman että teknistä suunnittelua. Rakentamisen ja kunnossapidon lisäksi kustannuksia tulee myös lumetukseen käytettävästä energiasta ja kaluston huollosta.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu tässä mainittuihin kustannuksiin.

Sulje

Talousarvioaloite

Valtuutettu Tapio Klemetti ja 4 muuta valtuutettua ovat tehneet 3.3.2021 seuraavan talousarvioaloitteen:

"Paloheinä on Suomen ylivoimaisesti suosituin hiihtopaikka. Vaikka talvi 2021 on ollut poikkeuksellisen runsasluminen, luonnonlumet sulavat ja tuhansien harrastelijoiden hiihtäminen luonnonlumiladuilla loppuu jo maaliskuun alussa. Paloheinän uudella lumetusjärjestelmällä tykitetyn noin 50 cm paksun lumipatjan päälle tehdyt ladut pysyvät hiihtokunnossa arviolta 2 kk pidempään kuin luonnonlumelle tehdyt. Nykyisellä lumetusjärjestelmällä voidaan pohjata latuja yhteensä noin 2,8 km matkalla, mutta lumetettava latu-ura kulkee lähes kokonaan metsässä ja on suhteellisen kapea.

Aloitteen allekirjoittaneet ovat sitä mieltä, että lumetusjärjestelmää tulisi laajentaa läheisille pelloille, jotta Paloheinän ladut palvelisivat suurta harrastelijahiihtäjien joukkoa. Pellolla kulkeva latu-ura olisi aurinkoinen, sopivan kumpuileva ja siitä voitaisiin tehdä riittävän leveä. Aloitteen tekijät esittävät, että Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioon osoitetaan 100.000 euroa sen selvittämiseen, miten ja minne lumetusjärjestelmää voisi laajentaa."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti: 09 31026323

milja.halmkrona@hel.fi