Talousarvioaloite, Käpylinna käyttöön

HEL 2021-002876
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 111 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Käpylinnan käyttöönottoa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Käpylän Käärmetalossa sijaitsevan Käpylinnan käyttöönottamista liikunnan tarpeisiin eikä tähän esitetä määrärahoja vuoden 2022 talousarvioon.

Liikunnan palvelukokonaisuus (aiemmin Liikuntavirasto) luopui Käpylinnan liikuntatilojen vuokraamisesta vuonna 2018. Päätökseen vaikuttavat tilojen vaatimaton koko ja käyttäjämäärät suhteessa liikuntatiloissa tarvittuun henkilökuntamäärään sekä Liikuntaviraston maksamaan kaupungin sisäiseen vuokraan. Lisäksi Käpylinnaan kohdistui vuonna 2018 merkittäviä korjaus- ja investointitarpeita, joiden vaatimien resurssien kohdentaminen kaupungin muihin liikuntakohteisiin oli perusteltua kaupungin liikuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Käpylinnan liikuntatilat koostuvat kolmesta pienestä ja erillistä liikuntatilasta (kuntosali, liikuntasali ja uima-allas). Näistä erityisesti yksittäisten ja erillisten vesiliikunta-altaiden tai -tilojen ylläpito on toiminnallisesti sekä taloudellisesti haastavaa. Tämän seurauksena on viime vuosina suljettu muun muassa useita yksityisten tahojen ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus- ja terapia-altaita. Liikuntapalvelukokonaisuus katsoo, että yksittäisten vesialtaiden tai –tilojen rakentamisen sijaan uimaharrastusmahdollisuuksia tulisi jatkossa kehittää keskittämällä toimintoja suuremmiksi uimahalli- ja maauimalakokonaisuuksiksi.

Tällä hetkellä aktiivisista uimapaikkarakennushankkeista Pirkkolan plotin peruskorjaus valmistuu arvion mukaan vuonna 2022 ja Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallitilat lähivuosina. Bunkkerintilat parantavat merkittävästi vesiliikunnan harrastamisen edellytyksiä Helsingissä. Kaupunkikonserniin kuuluva Urheiluhallit Oy suunnittelee Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja Malmin uimahallin laajennusta lähivuosina. Lisäksi kaupungin omista uimahalleista sekä Yrjönkadun uimahalli että Itäkeskuksen uimahalli ovat perusparantamisen tarpeessa tällä vuosikymmenellä. Nämä investoinnit tulevat kasvattamaan merkittävästi liikuntapaikkarakentamisen investointimäärärahoja sekä liikunnan ylläpito- ja avustuskustannuksia.

Kaupungin sisällä Käpylinnalle on viime vuosina etsitty aktiivisesti muuta käyttöä ja sitä on suunniteltu peruskorjattavaksi muun muassa päiväkodiksi. Näistä aikeista kuitenkin luovuttiin kustannusarvion valmistuttua, sillä hintaa pidettiin liian korkeana. Tällä hetkellä Käpylinnalle selvitetään uutta käyttöä asemakaavoitustyön kautta. Käpylinna on osana Käärmetaloa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallinnoima kohde.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 22.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ja 19 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta Käpylinnan käyttöönottamisesta. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Tämä lausunto noudattelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiempia kannanottoja.

11.2.2020 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on Sinikka Vepsän valtuustoaloitteeseen antamassaan lausunnossaan todennut, että se ei pidä erillisten vesiliikuntatilojen rakentamista Koskelan seniorikeskukseen liikuntapalveluiden kannalta tarkoituksenmukaisena. Niin ikään lautakunta on todennut, että yksittäisten ja erillisten vesiliikuntatilojen ylläpito on hankalaa sekä kallista.

3.10.2017 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi § 55 lausunnon valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta vesiliikuntamahdollisuuden huomioimiseksi Koskelan sairaala-alueen suunnittelussa. Lausunnossa vesiliikunnan ja muiden liikuntatilojen tarve nähtiin tärkeänä kaupungin kasvun kannalta, mutta liikuntapaikkojen saavutettavuustarkastelussa Koskelan alueella ei tullut ilmi heikompaa asetelmaa vesiliikuntapalveluiden kohdalta verraten kaupungin muihin alueisiin.

Niin ikään 3.10.2017 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi § 54 lausunnossaan koskien valtuutettu Sirkku Ingervon toivomuspontta Käpylinnan korvaavista tiloista Koskelassa, että tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen lisää kaupungin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa samalla muualta erityisryhmille ja senioreille soveltuvia allastiloja.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi