Talousarvioaloite, Lauttasaaren Humauksen meriuimalan laitureiden korjaus

HEL 2021-002881
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 116 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta Lauttasaaren Humauksen meriuimalan laitureiden korjaamiseksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan talviuinti on kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. Kaksitoista talviuintiseurojen kanssa solmituista sopimuksista on liikuntapalveluiden hallinnoimia ja yksi kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 aikana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tullaan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta tulee päättämään talviuinnin järjestämisestä palvelustrategiatyön yhteydessä. Lautakunta katsoo, että tämän jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa.

Liikuntapalvelut on teettänyt laiturin alapuolen rakenteista kuntoarvion. Seuran kanssa tehdyn ylläpitosopimuksen mukaan liikuntapalvelut vastaa laiturin alapuolen rakenteista ja talviuintiseura laiturin yläpuolen rakenteista.

Kuntoarvion yhteydessä laiturin todettiin olevan kunnostuksen tarpeessa. Arvion mukaan laiturin rakenteet tulee kunnostaa viiden vuoden kuluessa, kunnostuksen kustannusarvio on 70 000 –100 000 euroa. Laiturin rakenteiden kunnostamisen voi toteuttaa myöhemmin kaupungin toimesta, mikäli lautakunta linjaa sen kaupungin tehtäväksi.

Laiturin rakenteiden peruskorjaukseen ei olla varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 22.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien Lauttasaaren Humauksen meriuimalan laitureiden korjaamiseksi. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi