Talousarvioaloite, PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistaminen

HEL 2021-002886
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 126 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pilvi Torstin ym. talousarvioaloitteesta PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamiseksi vuodelle 2022

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Hilkka Ahde: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi Hilkka Ahteen ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa myönteisen erityiskohtelun määrärahan lisärahoitusta kaksinkertaiseksi vuoden 2022 talousarvioon suhteessa edeltävien vuosien tasoon, mutta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata myönteisen erityiskohtelun kaksinkertaistamista nykyisten määrärahojen puitteissa. Perusteena määrärahan kaksinkertaistamiselle on koronapandemian negatiiviset vaikutukset erityisesti haavoittuviin ryhmiin kuten lapsiin ja nuoriin. Lautakunta toteaa, että toimialan vuoden 2022 talousarvioehdotukseen on sisällytetty vuotta 2021 vastaava määräraha positiivisen erityiskohtelun toimenpiteiden toteuttamiseen, mutta ehdotukseen ei sisälly määrärahan kaksinkertaistamista. Mikäli määräraha halutaan kaksinkertaistaa, tulee se osoittaa erillisenä määrärahana toimialalle. Lautakunta toteaa, että tällä lisärahoituksella olisi mahdollista laajentaa positiivisen erilliskohtelun toimenpiteitä myös liikunta- ja kulttuuritoimintaan. Myönteisen erityiskohtelun määräaikainen korotus interventioina ja kohdennettuna tukena toimintoihin lapsille ja nuorille positiivisen diskriminaation avulla tukisi helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta koronatilanteen pitkittyessä.

Myönteinen erityiskohtelu Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

Helsingin kaupungin toiminnan tavoitteena on ollut jo pitkään hyvinvointierojen tasaaminen myönteisen erityiskohtelun eli positiivisen diskriminaation tuen avulla. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta alkanut positiivisen diskriminaation tuki on osoittautunut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuksessa edistävän nuorten opintoja ja ehkäisevän syrjäytymistä (Silliman, 2017, VATT).

Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittivat vuonna 2020 kaupunginhallituksen 650 000 euron lisämäärärahalla kokeilun omien palvelujensa vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla.

Nuorisopalveluille osoitettiin vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa 400 000 euron lisärahoitus niiden alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri palvelutarve. Rahoituksella perustettiin 10 nuoriso-ohjaajan ja kaksi etsivän nuorisotyön pysyvää vakanssia. Nuoriso-ohjaajien vakanssit on vakiinnutettu osaksi nuorisopalvelun vuoden 2021 tulosbudjettia. Lisäksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja toimintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun tietomallia. Malli on kehitetty yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus- ja -tilastot -yksikön kanssa vuoden 2020 aikana. Nuorisopalvelu on soveltanut mallia, mm. alueellistaessaan kulttuurisen nuorisotyön toimintoja vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa kohdennettiin kirjastolle myönteisen erityiskohtelun kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämäärärahalla varmistettiin kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen resurssit kolmen lastenkirjastotyöntekijän vakanssin avulla. Lisäksi maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannettiin digiopastuksen edellytyksiä. Lisämääräraha on vakiinnutettu vuonna 2021 kirjaston tulosbudjettiin.

Positiivisen diskriminaation erillismäärärahalla toteutettujen toimenpiteiden lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä useita toimenpiteitä ja hankkeita, joilla tuetaan alueita ja ryhmiä, jotka erityisesti hyötyvät kulttuurin ja vapaa-ajan palveluista. Tällaisia toimintoja ovat mm. Harrastamisen Suomen malli -hanke, Joustavaa perustopetusta (JOPO) -toiminta, etsivä ja jalkautuva nuorisotyö sekä kirjaston Läksyhelp- ja Lukukoira-toiminta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ei kuitenkaan ole käytössä yhtenäistä myönteisen erityiskohtelun tietoperustaista mallia, kulttuuripalveluissa Helsinki-malli ohjaa avustusten avulla taide- ja kulttuuritoimintaa erityisesti niille alueille, joissa taiteen ja kulttuurin tarjonta on muuten vähäisempää. Liikuntapalveluissa EasySport ja FunAction -toiminnalla liikuntapalveluita suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille, jotka eivät muuten harrasta liikuntaa.

Toimialan vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu nykyistä korkeampaa määräraharesursointia lapsille ja nuorille myönteisen erityiskohtelun mukaisesti. Lausunnossa kuitenkin esitetään, että valtuuston talousarvioehdotuksessa osoitetaan toimialalle erillismääräraha kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan myönteisen erityiskohtelun määrärahan kaksinkertaistamiseksi, siten, että lisärahoituksella on mahdollista laajentaa positiivisen erilliskohtelun tietomallin hyödyntäminen myös liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 22.9.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Pilvi Torstin ja 16 muun valtuutetun aloitteesta, jossa ehdotetaan, että yhtenä vastauksena pandemian jälleenrakennushaasteeseen PD-rahoituksen taso kaksinkertaistetaan vuoden 2022 talousarvioon suhteessa edeltävien vuosien vuosittainen taso (keskiarvo tai vastaava). Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32987

reetta.sariola@hel.fi