Talousarvioaloite, Padel-kenttä Vuosaareen

HEL 2021-002888
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 114 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta padel-kentän saamiseksi Vuosaareen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla kaupungin oman padel-kentän rakentamista Vuosaareen eikä siihen ole esitetty määrärahoja vuoden 2022 liikunta-alueiden investointibudjettiin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukonaisuuden tekemä selvitys padelin tilanteesta ja tulevaisuudesta Helsingissä valmistui maalikuussa 2021. Selvityksessä todetaan, että padelin pelaamista kohtaan on olemassa merkittävää kysyntää, mutta lajin harrastusmahdollisuudet Helsingissä ovat rajalliset. Samoin selvityksessä todetaan, että padel kiinnostaa yrittäjiä: liikuntapalvelukokonaisuus vastaanotti keväällä useita kymmeniä tiedusteluja mahdollisuudesta rakentaa ulkopadel-kenttiä kaupungin omistamille alueille. Tiedusteluja saapui myös kaupunkiympäristön toimialalle.

Edellä mainituista lähtökohdista liikuntapalvelukokonaisuus päätyi linjaukseen, että kaupungin ei ole mielekästä lähteä itse rakentamaan padel-kenttiä, vaan edistää alan ja sinne pyrkivien yrittäjien toimintaedellytyksiä. Tätä liikuntapalvelukokonaisuus toteutti kartoittamalla keväällä 2021 hallinnassaan olevista liikunta- ja urheilupuistoista sekä ulkoilualueilta padelille sopivia lokaatioita. Ensimmäisessä vaiheessa soveltuvia alueita löytyi Kurkimäen, Latokartanon ja Siltamäen liikuntapuistoista sekä Paloheinän ulkoilualueelta. Lisäalueiden kartoitus on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2021.

Kurkimäen, Latokartanon, Siltamäen ja Paloheinän alueet kilpailutettiin keväällä 2021 ilmoittautumismenettelyä käyttäen. Liikuntapalvelukokonaisuus vastaanotti neljälle kohteelle yhteensä 23 hyväksyttyä tarjousta 10:ltä eri toimijalta. Sopivimmaksi katsottujen toimijoiden kanssa aloitettiin neuvottelut kesäkuussa 2021 ja päätös alueiden vuokraamisesta on tarkoitus tehdä kuluvan loppuvuoden aikana. Kenttien olisi tarkoitus olla asiakkaiden käytössä keväällä 2022.

Päätös padel-kenttien rakentamisen rajaamisesta kaupungin ulkopuolisille toimijoille on perusteltavissa ennen kaikkea taloudellisesta ja liikuntapoliittisesta näkökulmasta. Ulkopadel-kentän rakentamiskustannuksiksi mainitaan usein noin 20 000 – 30 000 euroa. Kyseinen hinta käsittää kuitenkin vain kentän näkyvän osan rakentamisen, kun taas käytännössä toimivan kentän pystyttäminen edellyttää lähes poikkeuksetta maatöiden tekemistä. Näiden myötä yhden kentän kokonaishinnaksi muodostuu useimmiten noin 100 000 – 150 000 euroa.

Kenttien rakentamisen myötä syntyy lisäksi henkilöstö- ja huoltokuluja. Liikuntapalvelukokonaisuudella ei tällä hetkellä ole riittäviä resursseja toteuttaa padel-kenttähankkeita ilman sen investointi- ja käyttötalousmäärärahojen merkittävää korottamista. Lisäksi liikuntapoliittisesti on syytä huomioida, että padel-kenttien investoinnista säästyvät resurssit on mahdollista sijoittaa toisiin liikuntahankkeisiin, joihin on haasteellisempaa löytää kaupungin ulkopuolisia investoijia.

Covid-19 -pandemia aika on muuttanut liikuntakulttuuria usealla tavalla. Yksi ilmiöistä on mailapelien suosion kasvu, mikä ei rajoitu pelkästään padeliin. Liikuntapalvelukokonaisuus on osittain tästä syystä edistänyt mailapelien asemaa esimerkiksi osoittamalla investointimäärärahoja kaupungin tenniskenttien kunnostamiseen sekä tukemalla Helsingin Mailapelikeskuksen urheiluhallihanketta.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 22.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ja yhden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta padel-kentän rakentamiseksi Vuosaareen. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi