Talousarvioaloite, Teatteritoimintaan soveltuvia kevyitä näyttämörakennelmia isoihin puistoihin

HEL 2021-002900
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 122 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta koskien teatteritoimintaan soveltuvia kevyitä näyttämörakenteita isoihin puistoihin

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata määrärahan varaamista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarviosta vuodelle 2022 kevytrakenteisten ja kokeiluluonteisten näyttämörakenteiden rakentamiseksi isoihin puistoihin. Lautakunta kannattaa kuitenkin, että puistoja ja yleisiä alueita suunniteltaessa otettaisiin huomioon esitykset ja kokoontumiset mahdollistava infrastruktuuri ja suunnittelu.

Ehdotusta arvioitaessa on otettava huomioon, että teatteritoiminta tarvitsee tuekseen koordinoivan tuotantorakenteen ja paljon muitakin fasiliteetteja kuin pelkän esiintymislavan.

Ns. katuteatteria (vertaa katusoittajat) voidaan toteuttaa aukioilla ja parkkipaikoilla tai puistojen nurmialueilla, mutta useimmat teatteritapahtumat vaativat toteutuakseen vähimmilläänkin pukeutumis- ja saniteettitilat esiintyjille, varaston mahdollisille lavastus- ja tarpeistoelementeille sekä sähköpisteen tapahtumasähköä varten.

Vaaditaan myös koordinoiva taho, joka jakaa esiintymislavojen käyttöajat niitä haluaville teattereille ja sopii käyttöön liittyvistä käytännön yksityiskohdista näiden kanssa sekä huolehtii siitä, että alueella toimitaan sovitusti esim. siivouksen ja yleisöturvallisuuden suhteen. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä resurssia uuden tuotantorakenteen synnyttämiseen.

Pääsääntöisesti nykyiset puistojen ja aukioiden tapahtuma-alueet on toteutettu palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tapahtumia vähillä kiinteillä rakenteilla, jotka saattaisivat rajoittaa alueiden käyttöä. Mahdolliset esiintymislavat ja -katokset tuodaan paikalle tapahtuman järjestäjän toimesta tapahtuman ajaksi. Mikäli kaupunki haluaa panostaa myös pysyvien näyttämörakenteiden pystyttämiseen ja ylläpitoon sekä niiden erilliseen vuokraamiseen esim. OmaStadi-hankkeena, kaupunkiympäristön toimialan lausunnon mukaan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelu on valmis etsimään niille sijoituspaikat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuus puolestaan on valmis antamaan asiantuntemustaan näyttämörakenteiden sekä toiminnan edellyttämän koordinoinnin suhteen.

Alppipuistossa on pieniä esityksiä mahdollistava kiinteä esiintymislava, jossa on ollut viimeisten kymmenen vuoden ajan kesäisin pääsääntöisesti musiikkitoimintaa (konsertteja barokkimusiikista bluesiin) ja tapahtumat ovat olleet erittäin suosittuja. Alppipuiston tapahtumat on toteutettu kulttuuri- ja kirjastojaoston myöntämällä avustuksella siten, että kaupunki on saattanut avustamansa toimijat yhteen ja toimijat ovat keskenään sopineet esiintymisajoista, teknisistä järjestelyistä ja niiden toteutuksesta (saniteettitilat, tapahtumasähkö ja vesi) sekä viestinnästä. Tapahtumaluvat toimijat ovat hakeneet kaupunkiympäristön toimialalta. Myös Maexmontaninpuistossa Oulunkylässä on esiintymislava, mutta siellä ei ole tiettävästi järjestetty kaupungin kulttuuripalveluiden tukemaa toimintaa.

Puistoissa tapahtuvan kesäteatterin koordinointi tai koordinoinnin organisointi ei sisälly kulttuurin ja vapaa-ajan vuoden 2022 talousarvioehdotukseen eikä näyttämörakenteiden rakentaminen sisälly kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesitykseen.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 22.9.2021 mennessä Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta koskien teatteritoimintaan soveltuvia kevyitä näyttämörakenteita isoihin puistoihin. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätietojen antaja

Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 09 310 70137

ulla.laurio@hel.fi