Talousarvioaloite, Sepänpuisto kunnostettava

HEL 2021-002904
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 110 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien Punavuoren Sepänpuiston kunnostamista sekä muiden Helsingin puistojen kunnostustarpeiden arvioinnista

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata investointimäärärahojen suuntaamista Sepänpuiston kunnostamiseen, koska näkee suurempia tarpeita muissa puistoissa ja liikunta-alueilla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinta-alueella sijaitsevan Tehtaanpuistonkentän perusparannus toteutettiin 2017, muita toimenpiteitä ei ole Tehtaanpuistonkentälle investointiohjelmassa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Erilaisia kunnostustarpeita liikuntapaikoihin, venesatamiin ja ulkoilualueisiin liittyen arvioidaan ja tarpeet sopeutetaan käytettävissä oleviin liikunta-alueiden uudisrakentamisen ja peruskorjauksen investointien määrärahoihin.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 22.9.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien Punavuoren Sepänpuiston kunnostamista. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi