Ryhmäaloite, Kesk, paikkariippumattoman työn mahdollistaminen

HEL 2021-002906
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 639 §

V 13.10.2021, Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite paikkariippumattoman monipaikkaisen työn mahdollistamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Keskustan valtuustoryhmä esittää 3.3.2021 jätetyssä ryhmäaloitteessaan, että Helsingin kaupunki mahdollistaa kaikissa soveltuvissa työtehtävissä työmuodon valinnanvapauden. Aloitteessa esitetään, että kaupungin työntekijöiden mahdollisuutta valita, miten ja missä hän haluaa tehdä työnsä, on laajennettava. Aloitteessa esitetään, että tässä siirtymässä on myös tuettava etäjohtamista ja luotava sille pelisäännöt.

Helsingin kaupunki työllistää noin 39 000 työntekijää, joista noin 10% on työtehtävissä, joita voi tehdä etänä. Pääasiassa etätyötä voidaan tehdä kaupunkiympäristön toimialalla, kaupunginkansliassa sekä muiden toimialojen ja liikelaitosten hallinnon työtehtävissä. Etätyö on ollut käytössä oleva työnteon muoto niihin sopivissa tehtävissä jo ennen koronaepidemiaa ja esimerkiksi vuonna julkaistu 2018 etätyöohje mahdollisti etätyön tekemisen.

Loppusyksystä 2020 Helsingin kaupunki aloitti koronasta palautumisohjelman. Osana ohjelmaa ja korona-ajan parhaita oppeja samassa yhteydessä sovittiin, että kaupunginkanslian henkilöstöosasto aloittaa kehittämistyön monipaikkaisen työn edistämiseksi. Työn tavoitteena oli jatkokehittää kaupungin etätyön tekemisen mallia ja näin edistää työn paikkariippumattomuutta. Taustana kehittämiselle toimi myös syksyllä 2020 toteutettu Kunta10 -henkilöstötutkimus, jonka tulosten mukaan huomattiin etätyön lisänneen työtyytyväisyyttä.

Samassa yhteydessä selvitettiin myös esimerkiksi, miten toimitilat tukevat monipaikkaista työtä. Kevään 2021 aikana tehdyn selvityksen myötä kävi ilmi, että merkittävä osa monipaikkaiseen työhön liittyvistä toimitiloista on viime vuosien aikana uusittu niin, että ne tukevat tätä työnteon muotoa. Tästä paras esimerkki on vuonna 2020 valmistunut Kymp-talo.

Uusi monipaikkaisen työn ohje hyväksyttiin ja tuli voimaan 26.5.2021. Sen pääviesti on, että Helsingin kaupunki haluaa olla edelläkävijä työnantajana ja tarjota työhön liittyviä joustoja henkilöstölleen – mukaan lukien monipaikkainen työ tehtävissä, joihin se sopii. Monipaikkaisen työn pääperiaate on, että jos työn luonne sen sallii, työntekijät voivat valita työnteon paikkansa työtehtävien mukaan. Ohjeessa huomioidaan myös se, että esimerkiksi yhteisöllisyyden ja yhdessä kehittämisen kannalta on oleellista, että työyhteisöt tapaavat myös kasvokkain. Työyhteisöt esihenkilöiden johdolla sopivat mitkä ovat lähityötä ja kohtaamisia vaativia työtehtäviä.

Uusi monipaikkaisen työn ohje mahdollistaakin yllämainittujen reunaehtojen mukaisesti työnteon paikan valitsemisen vapaasti – mukaan lukien työn tekemisen muualta Suomesta. Monipaikkaisen työn ohje mahdollistaa myös pääsääntöisen etätyön, mikä luo uusia mahdollisuuksia rekrytoida osaajia ympäri Suomea.

Kuten aloitteessakin mainitaan, lisääntyvä monipaikkainen työ vaatii tukea esihenkilöiden johtamistyöhön. Samanaikaisesti uuden monipaikkaisen työn ohjeen kanssa julkaistiin esihenkilöiden johtamisen huoneentaulu sekä erillinen ”Monipaikkaisen työn Helvi”-keskustelutyökalu, joka auttaa esihenkilöitä sopimaan yhdessä työyhteisön kanssa monipaikkaisen työn pelisäännöt. Lisäksi esihenkilöitä tuetaan erillisillä monipaikkaiseen työhön ja sen johtamiseen liittyvillä valmennuksilla. Valmennukset aloitettiin heti koronaepidemian alkaessa ja niitä tullaan jatkamaan syksyllä 2021.

Monipaikkainen työ korostaa myös työntekijöiden omaa vastuuta johtaa omaa työtään. Tämän takia myös työntekijöille luotiin oma monipaikkaisen työn huoneentaulu. Henkilöstölle järjestetään myös itsensä johtamiseen liittyviä valmennuksia.

Kaupunki on siten jo kevään 2021 aikana alkanut mahdollistamaan monipaikkaisen työn kulttuuria. Kyse on matkasta, joka vaatii pitkäjänteistä kehittämistä ja tukea niin henkilöstölle kuin esihenkilöille. Puitteet tätä varten on luotu ja niitä tullaan jatkokehittämään palautteiden ja kokemusten myötä.

On myös huomioitava, että monipaikkainen työ on yksi työnteon joustoista. Muut joustot liittyvät mm. joustotyöaikaan, perhe-/opintovapaisiin ja muihin työn ja muun elämän yhdistäviin joustoihin. Yhdenvertaisen työkulttuurin kannalta on oleellista, että työn joustoja kehitetään kokonaisuutena, jotta kaikilla työntekijöillä on niitä käytössä.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsikoitu ryhmäaloitteeksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506

joonas.pikkarainen@hel.fi