Talousarvioaloite, Vuotalon tekninen henkilökunta

HEL 2021-002916
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 124 §

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta teknisen henkilökunnan palkkaamiseksi Vuotaloon

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata aloitteen esitystä. Lautakunta katsoo, että talousarviovaiheessa on liian yksityiskohtaista tarkastella yksittäisten vakanssien tarpeita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kaupunginhallituksen 23.8.2021 päättämä talousarvioraami ei mahdollista uusien vakanssien hakua, vaan henkilöstösuunnittelun lähtökohta on määrärahojen uudelleen kohdistaminen. Vuotalon teknisen henkilöstön tarve on tunnistettu kulttuurikeskukset-palvelussa sekä kulttuuripalvelukokonaisuuden henkilöstösuunnittelussa ja asiaa on tärkeä tarkastella tilanteissa, joissa palkkauksen mahdollistava vakanssi vapautuu eläköitymisen tai muun henkilöstön siirtymän tuloksena. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu on tärkeää Kulttuurikeskukset-palvelussa yleisemminkin: alueelliset kulttuurikeskukset (Vuotalo, Stoa, Malmitalo, Kanneltalo) sijaitsevat kaupunginosissa, joiden asukaspohja moninaistuu ja kasvaa voimakkaasti.

Vuosaaressa sijaitseva Vuotalo on toiminut vuodesta 2001. Kulttuurikeskukset-palvelu on monitoimijatalon (kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut ja Helsingin työväenopisto) talon ”isäntäpalvelu”, joka vastaa tilojen kaikille yhteisistä palveluista. Vuotalossa käy vuosittain noin puoli miljoonaa asiakasta. Vuotalon tiloja, mukaan lukien esitystilana toimiva Vuosali, on käyttänyt myös naapurirakennuksessa toiminut Vuosaaren lukio. Lukion muutettua elokuussa 2021 Vuotalon tiloista, Vuosalin kulttuurikäytön mahdollisuudet lavenevat: lukiolta vapautuu huomattava osuus (noin 20 %) Vuosalin käyttöajasta. Toiminnan kehittyessä Vuotalossa kaikkia sisätiloja (kuten aula, ravintola, galleria jne.) ja myös ulkotiloja kuten Vuotoria käytetään joustavasti ja innovatiivisesti erilaisissa talon ja alueen toimijoiden ja asukkaiden tapahtumissa.

Kulttuurikeskukset-palvelu tuottaa vuosittain Vuotalossa noin 200 eri tapahtumaa ja seitsemän vaihtuvaa näyttelyä. Taidekasvatukseen osallistuu vuosittain noin 2 800 lasta ja nuorta. Kulttuuripalveluiden esityksissä ja tapahtumissa käy vuosittain noin 50 000 asiakasta, joista näyttelykävijöitä on 30 000. Vuosalissa on 320 katsomopaikkaa, irtotuolein 75 lisää. Siirrettävä katsomo mahdollistaa salin käyttämisen klubimuotoisena, jolloin talon ravintola tuo sinne palvelunsa.

Vuotalon avajaisvuonna 2001 Vuotalo palveli 25 247 vuosaarelaista asukasta. Vuosaari on Helsingin nopeimmin kasvavia kaupunginosia ja 1.1.2019 Vuosaaressa oli jo 38 926 asukasta, vuonna 2050 mennessä tavoitellaan 60 000 asukasta. Vuosaaressa on meneillään kolme uutta kaavaprosessia ja aluetta täydennysrakennetaan aktiivisesti. Vuotaloa ympäröivä Vuosaaren keskusta muuttuu oleellisesti jo vuoteen 2035 mennessä; aivan Vuotalon naapurustoon muuttaa 5 000 uutta asukasta. 1)

Sekä asukasmäärän kasvu että tilojen hiljattainen vapautuminen kulttuuri- ja vapaa-ajantoimijoiden käyttöön luovat pohjan henkilöstöresurssien tarkastelulle jatkossa. Tällä hetkellä Vuotalon esitystekniikan vakansseja ovat valaistusmestari sekä äänimestari, lisäksi Vuotalo jakaa yhteisen tuotannonsuunnittelijan Stoan kanssa. Näyttämömestaria Vuotalossa ei tällä hetkellä ole.

1) https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-vtueittain-1962-alkaen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 22.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ja yhdeksän muun valtuutetun talousarvioaloitteesta liittyen teknisen henkilökunnan palkkaamiseen Vuotaloon. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätietojen antaja

Tuuli Tokkola, Vuotalon johtaja, puhelin: 09 310 71359

tuuli.tokkola@hel.fi