Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, keskushallinnon myöntämiä avustuksia koskevan toimivallan muutos

HEL 2021-003290
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 193 §

V 31.3.2021, Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön muutoksella kirjattaisiin erikseen hallintosääntöön kansliapäällikön oikeus päättää keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Tämä toimivalta olisi siirrettävissä.

Muutos on luonteeltaan selventävä. Toimialoilla on avustusmäärärahoista päättäminen ja käytön valvonta erikseen hallintosäännössä määrätty lautakunnan tehtäväksi. Keskushallinnossa on toimittu vain kansliapäällikön ja osastojen budjettitoimivallan perusteella, eikä avustuksista ole määrätty erikseen.

Selvyyden ja sääntökokonaisuuden yhtenäisyyden vuoksi on perusteltua lisätä avustuksista erillinen määräys myös keskushallintoon. Tarkastusvirasto on avustuksia koskevassa tarkastusmuistiossaan kiinnittänyt huomiota hallintosäännön epäyhtenäisyyteen. Muutoksella ei ole vaikutuksia kaupunginhallituksen avustustoimivaltaan.

Hallintosääntöön lisättäisiin uusi 8a-kohta 12 luvun 1 §:n 2 momenttiin, joka kuuluisi:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää,

8a keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta

Muutos tulisi käsitellä kaupunginhallituksessa 22.3.2021 ja kaupunginvaltuustossa 31.3.2021, jotta se olisi voimassa kaupunginkanslian myöntäessä työllisyydenhoitoon liittyviä järjestöavustuksia huhtikuussa 2021.

Muutos on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja hallinto-osaston yhteistyönä. Hallintosääntöön esitettävät muutokset on käsitelty sääntötyöryhmässä 15.3.2021.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi

Eeva-Liisa Rintala, asiantuntija, puhelin: 09 310 33303

eevaliisa.rintala@hel.fi