Hankinta, Patterimäen, Kivikon ulkoilupuiston ja Uussillanpuiston luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-003373
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 1

Kivikon ulkoilupuiston kallioalueen tulevan luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen hankinta

Tiimipäällikkö

Päätös

Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö hyväksyi Faunatica Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja päätti, että Faunatica Oy:n kanssa tehdään hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta hankintasopimus. Hankinnan arvo on 10 655,27 euroa (alv 0 %).

Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö hylkäsi Luontotieto Keiron Oy:n tarjouksen sekä Luontoselvitys Metsäsen ja Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n yhteisen tarjouksen, koska ne eivät täyttäneet tarjouksen sisällölle tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Hankintasopimus tulee voimaan vasta, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun tilaus on tehty. Sopimuskausi päättyy 15.12.2021.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 17.03.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-003373 / ”Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnosten laatiminen Helsingin Patterinmäen, Kivikon ulkoilupuiston ja Uussillanpuiston tuleville luonnonsuojelualueille”. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta.

Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle tarjoajalle. Määräaikaan 7.4.2021 klo 8.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat: Faunatica Oy, Luontoselvitys Metsänen / Ympäristötutkimus Yrjölä Oy ja Luontotieto Keiron Oy.

Luontoselvitys Metsäsen / Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n sekä Luontotieto Keiron Oy:n tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia jäljempänä todetuin perustein.

Luontoselvitys Metsäsen / Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n ja Luontotieto Keiron Oy:n tarjoukset tulee hylätä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi.

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan soveltuvuusvaatimukset.

Tarkastusvaiheessa todettiin, että Luontoselvitys Metsäsen / Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n ja Luontotieto Keiron Oy:n tarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia, koska niissä ei ollut eritelty palvelun hintaa aluekohtaisesti. Tarjouspyynnössä pyydettiin kustannusarvio, jossa on eriteltynä alueittain työn eri vaiheisiin käytettävä tuntimäärä ja hinta sekä aluekohtainen ja koko työn kattohinta.

Luontoselvitys Metsänen / Ympäristötutkimus Yrjölä Oy ja Luontotieto Keiron Oy tulee hylätä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi.

Faunatica Oy:n tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten valintaperusteet, joiden perusteella tarjoukset on valittava kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella siten, että laatutekijöiden painoarvo on 80 % ja hinnan 20 %. Kokonaistaloudellista edullisuutta on mahdollista arvioida edellä mainituin perustein ainoastaan Faunatica Oy:n tarjouksen osalta.

Hinnan osalta oli tarkoitus tarkastella tarjousten sisältöä aluekohtaisesti. Faunatica Oy:n esittämä kolmen alueen suunnittelun yhteishinta oli kuitenkin niin korkea, että se olisi ylittänyt projektin kustannuksiin varatun rahasumman. Tilaaja on tarjouspyynnössä pidättänyt itsellään oikeuden tilata vain osan tarjotuista töistä tai olla tilaamatta töitä lainkaan. Hankinta tehdään edellä mainittujen syiden vuoksi vain yhden alueen eli Kivikon ulkoilupuiston kallio-alueen tulevan luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen laatimisesta.

Sopimuskumppaniksi valitaan edellä todetuilla perusteilla Faunatica Oy.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan Palvelut ja luvat -kokonaisuuden virkasuhteessa olevilla tiimipäälliköillä on hankintavaltuudet enintään 20 000 euron suuruisiin hankintoihin. Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätös tullut nähtäväksi 04.01.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 21549

jere.salminen@hel.fi

Päättäjä

Kaisa Pajanen
tiimipäällikkö