Toimintakertomus vuodelta 2020, tarkastustoimi

HEL 2021-003424
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 27 §

Tarkastustoimen toimintakertomus 2020

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2020 toimintakertomuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintojohtaja on tehnyt 2.2.2011 § 7 päätöksen virastojen ja laitosten toimintakertomuksista. Ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja viraston kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Toimintakertomuksessa on lisäksi aina kerrottava olennaiset toiminnassa ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset. Lautakunnan hyväksymä toimintakertomus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi