Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-003470
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 585 §

V 8.9.2021, Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kiinteistötoimituksia varten uskotut miehet kaupunginvaltuuston toimikaudeksi seuraavasti:

1.
arviointipäällikkö Antti Orama
2.
maanhankintapäällikkö Teemu Kärkäs
3.
tekniikan kandidaatti Ville-Samuli Rantalainen
4.
diplomi-insinööri Merituuli Lehtonen
5.
kiinteistöinsinööri Riikka Pirinen
6.
diplomi-insinööri Jonna Haavisto Murole
7.
diplomi-insinööri Antti Kuusiniemi
8.
diplomi-insinööri Nele Korhonen
9.
maanmittausinsinööri Sami Tegelberg
10.
diplomi-insinööri Arttu Järvinen
11.
diplomi-insinööri Annamari Kiviaho

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n mukaan kaupunginvaltuuston on valittava uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja paikallisia oloja tuntevia.

Henkilöiden soveltuvuutta kiinteistöasioihin perehtyneisyyden osalta on arvioitu kaupunkiympäristön toimialalla. Henkilöiden taustatietoja on esitelty liitteessä 1.

Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Käräjäoikeuden lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa uskotun miehen vakuutus. Uskottujen miesten vaalista on ilmoitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja Maanmittauslaitokselle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi

Jaakko Kaila, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 22097

jaakko.kaila@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.