Valtuustoaloite, kulttuurin koronatyöryhmän perustaminen ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekeminen

HEL 2021-003497
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 72 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloitteesta, koskien kulttuurin koronatyöryhmän perustamista ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekemistä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Chydeniuksen ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esitystä perustaa erillinen asiantuntijaryhmä, joka valmistelisi suunnitelmaa covid-19-pandemian Helsingin kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin korjaamiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on yhtä mieltä valtuutettu Rantasen kanssa covid-19-pandemian kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin vakavuudesta ja ankaruudesta ja ymmärtää, että kulttuurikenttä tulee tarvitsemaan erityishuomiota poikkeusajan jälkeiseen toipumiseen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi, että erillistä asiantuntijaryhmää nopeammin ja pitkäjänteisemmin voimme vaikuttaa koronapandemiasta toipumiseen kulttuuripalvelukokonaisuuden jo olemassa olevien ja suunnitteilla olevien rakenteiden puitteissa, yhteistyössä taiteen ja kulttuurin ekosysteemin kanssa. Erityisen tärkeänä nähdään jatkuva vuorovaikutus kentän toimijoiden sekä rahoittajien kanssa, jotta kaupungin toimet koronasta palautumiseksi olisivat tarkoituksenmukaisia ja oikea-aikaisia suhteessa kentän toimijoiden tarpeisiin sekä muihin toimijoille tarjolla oleviin tuen muotoihin.

Kulttuuripalvelukokonaisuuden toiminnassa ekosysteemin toipuminen on tällä hetkellä vahvasti huomion kohteena sen kaikessa toiminnassa ja vuoden 2022 suunnittelussa.

Covid-19-kriisin aikana kulttuurialan tilannetta on Helsingin kaupungin ja kulttuuripalvelukokonaisuuden toimesta pyritty helpottamaan aikaistetulla avustuskierroksella, kertaluonteisella kolmen miljoonan euron lisäavustuskierroksella, vuokrahelpotuksilla, mahdollistamalla digitaalisten sisältöjen tuottamista ja jakelua, nopealla viestinnällä ja vuorovaikutteisten tiedotustilaisuuksien järjestämisellä, aktiivisella dialogilla alan rahoittajien kanssa sekä edunvalvonnalla.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto on vuosina 2020–2021 poikkeustilanteesta johtuen tulkinnut joustavasti myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusta ja antanut mahdollisuuden toteuttaa hankkeista erilaisilla korvaavilla tavoilla, kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina. Myös avustusten käyttötarkoitusten muutoksiin on suhtauduttu joustavasti.

Parhaillaan valmisteilla on mittava kokonaisuus taiteen, kulttuurin ja tapahtumien yhteistyön tiivistämiseksi kesällä 2021. Kokonaisuudella vahvistetaan tapahtuma-alan mahdollisuuksia järjestää tapahtumia Helsingissä terveysturvallisesti rajoitusten niin salliessa. Tapahtumateollisuuden, alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa yhteistyössä järjestetään kaikille avointa terveysturvallisuuskoulutusta. Helsingin kaupungin strategisille kumppanitapahtumille tarjotaan lisäksi räätälöityä terveysturvallisuuskonsultaatiota ja -materiaalihankintaa. Kokonaisuuteen kuuluu myös taiteen ja kulttuurin sisältöostojen lisääminen kesällä 2021 kaupungin omiin tapahtumiin (Kasarmitorin kesäterassi ja Juhlaviikot), jotka toteutetaan terveysturvallisesti kulloinkin voimassa olevien rajoitusten puitteissa.

Taiteen ja kulttuurin tilojen edistämiseen on keväällä 2021 kulttuuripalvelukokonaisuudessa kohdennettu henkilöstöresurssi, joka yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ekosysteemin toimijoiden kanssa hakee ratkaisuja tilakysymyksiin.

Osana kaupungin uusien digitaalisten palveluiden kehitystä on avattu verkkosivusto tapahtumat.hel.fi, jonka tavoitteena on koota helposti löydettäväksi kaikki Helsingissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset. Vuoden 2021 aikana sivustolta löytyy yhä kasvavassa määrin tapahtumajärjestäjien tapahtumia. Vuonna 2022 sivustolta löytyy kaikki Helsingissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset - niin julkisen, kolmannen kuin yksityisen sektorin. Kaupunki tulee viestimään ja markkinoimaan sivustoa, mikä tulee tukemaan kaikkia tapahtumien ja harrastusten järjestäjiä. Myös verkkosivusto myhelsinki.fi tukee jo nykyisellään myös taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden viestintää ja markkinointia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on niin ikään vuoden 2021 aikana käynnissä palvelustrategiatyö, jonka osana kulttuuripalvelukokonaisuus kartoittaa keskusteluin ja kyselyin taiteen ja kulttuurin toimijoiden tulevaisuuden tarpeita ja toiveita. Jo valmistuneessa kyselyssä ovat nousseet esiin mm. aloitteessakin mainitut markkinointi- ja oppilaitosyhteistyö, taiteen ja kulttuurin tilat sekä verkostojen koordinointi.

Palvelustrategiatyön myötä kirkastetaan kulttuuripalveluiden palvelukuvaus ja asemoidaan palveluiden roolia suhteessa taiteen ja kulttuurin ekosysteemin ja muun toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin sekä elokuussa 2019 julkaistuun 2030 vuoteen tähtäävään taide- ja kulttuurivisioon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että erityisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla Helsingin vastuu ei rajoitu vain kaupungin omaan toimintaan, vaan suuri osa niin liikunnan, nuorisotyön kuin kulttuurin toiminnoista kaupungissamme toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erityisesti avustusten kautta.

Kaupunki tuki sektoria laajasti vuonna 2020, jotta kaupungissa olisi kulttuuri- ja liikuntapalveluja myös pandemian jälkeen. Avustustarve on jatkunut alan toiminnan estävien koronarajoitusten vuoksi myös vuonna 2021. Lisäksi lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut ja tarve myös heidän hyvinvointinsa edistämiselle Helsingissä on ilmeinen. Tämän vuoksi lautakunta on kokouksessaan 11.5.2021 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle 3,5 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen, joka osoitettaisiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.6.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Tuomas Rantasen ja 18 muun valtuutetun aloitteesta, jossa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki perustaa erillisen asiantuntijaryhmän valmistelemaan koronan Helsingin kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin korjaamiseen tähtäävää suunnitelmaa. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätietojen antaja

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi