Kokoonpanon muutos, kaupunginhallituksen konsernijaosto, eroaminen

HEL 2021-003502
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 195 §

V 31.3.2021, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Juha Hakolalle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee Jenni Pajusen jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päätyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta esittää Jenni Pajusta jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Juha Hakolan (Kok.) 5.6.2019 § 187 jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon kesäkuussa 2019 alkaneeksi toimikaudeksi. Juha Hakola pyytää 17.3.2021 eroa kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta muuttuneiden luottamustehtävien vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n ja 73 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaostoon valittavan henkilön tulee olla kaupunginhallituksen jäsen tai varajäsen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eronpyyntö 17.3.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.