Katusuunnitelma, Kaisaniemenranta, nro 31398/1, Kluuvi

HEL 2021-003520
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 663 §

Kaisaniemenranta, katusuunnitelman hyväksyminen, Kluuvi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektinjohtaja Kaija Laine, projektinjohtaja Olli-Pekka Aalto, projektipäällikkö Mika Kaalikoski ja liikenneinsinööri Teppo Pasanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Amanda Pasanen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Kaisaniemenrannan katusuunnitelman nro 31398/1.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kaisaniemenranta on nykyinen tonttikatu, jonka eteläpuolella sijaitsee Kaisaniemenpuiston alue ja yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Kadun pohjoispuolella on Kaisaniemenpuiston alueella oleva ja Kaisaniemenlahden rantamuuriin rajoittuva oleskelualue.

Kadun etelä- ja pohjoispuolella olevat jalkakäytävät ja puurivit sijaitsevat Kaisaniemenpuiston alueella. Katusuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 11808 (tullut voimaan 6.5.2011). Katusuunnitelmassa on huomioitu asemakaavan nro 11808 liiteaineistona ollut liikenteen yleissuunnitelma, päivätty 4.9.2008. Katusuunnitelmassa on tarkennettu liikenteen yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja pyöräilyn, autopaikkojen sijainnin ja kadunylitysjärjestelyiden osalta.

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan nro 11808 mukaisesti ajoneuvo- ja huoltoajoliikenteen yhteydet Kaisaniemenpuiston alueelle ja kasvitieteelliseen puutarhaan. Kaisaniemenranta on osa uusittavalta Hakaniemensillalta pääradan varteen johtavaa pyöräilyn itäistä baanareittiä.

Kaisaniemenrannan katusuunnittelun lisäksi laajaan suunnittelutoimeksiantoon sisältyy Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon puistosuunnittelu, jota on laadittu samanaikaisesti ja yhteistyössä katusuunnittelun kanssa.

Suunnitelma

Kaisaniemenranta suunnitelmapiirustus nro 31398/1 (liite 2)

Kaisaniemenranta on nykyinen perusparannettava tonttikatu. Kaisaniemenrannasta rakennetaan kääntöpaikkaan päättyvä pyöräkatu. Kaisaniemenranta liittyy itäpäässä liikennevalo-ohjatulla liittymällä nykyiseen Unioninkatuun. Ajoradalla oleva pyöräliikenne ohjataan kadun itäpäässä yksisuuntaisilla pyöräteillä Unioninkadun pyöräteille. Kaisaniemenrannan länsipäässä yhteydet jatkuvat Kaisaniemenpuiston alueen jalankulku- ja pyörätielle, jolla huoltoajo on sallittu.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31398/1 (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy.

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä 17.3.−30.3.2021 välisen ajan verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Lisäksi suunnitelmaa esiteltiin asukkaille 17.3.2021 osana alueellista Uutta kantakaupunkia-tilaisuutta. Esillä olosta ilmoitettiin rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä Kruunuhaan asukasyhdistykselle, Siltasaariseuralle ja Kallio-seuralle sekä ilmoituksella paikallislehdessä.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 3.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 9.6.−22.6.2021 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjeitse suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmasta ei ole jätetty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 466 000 euroa (alv. 0 %), 129,50 euroa/m² (alv. 0 %).

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 24 500 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 3 000 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Kadun rakentaminen pyritään käynnistämään määrärahojen puitteissa lähivuosina.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §, 42 §, 43 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Mika Kaalikoski, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39495

mika.kaalikoski@hel.fi