Lainan myöntäminen, mailapelihalli-hanke, Lateppo Oy/Helsingin Mailapelikeskus Oy

HEL 2021-003562
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 57 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Lateppo Oy/Helsingin Mailapelikeskus Oy:n (jatkossa Helsingin Mailapelikeskus Oy) urheiluhallin rakentamista koskevasta lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Helsingin Mailapelikeskus Oy:n lainahakemuksesta. Hakemus koskee Suutarilan kaupunginosaan, Tapulikaupungin osa-alueelle rakennettavaa urheiluhallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 400 000 euron lainan myöntämistä Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle 10 vuoden laina-ajalla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista urheiluhallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokratulle maa-alueelle kaupungin edun mukaisena.

Helsingin Mailapelikeskus Oy on Lateppo Oy:n käyttämä markkinointinimi. Yritys on Tapanilan Urheilutalosäätiön 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Tapanilan Urheilukeskus toimii tällä hetkellä neljässä kiinteistössä Tapanilan ja Tapulikaupungin alueilla. Nyt olemassa olevat tilat palvelevat laajasti koululaisia, nuoria, aktiiviharrastajia, senioreita ja erityisryhmiä.

Hakemuksen mukaan mailapelien harrastaminen on kasvanut merkittävästi vuonna 2020. Tällä hetkellä harrastusvuorojen kysyntä ylittää tarjonnan, eikä kaikille halukkaille pystytä tarjoamaan mahdollisuutta mailapelien pelaamiseen.

Rakennettava urheiluhalli tulisi sijaitsemaan Koillis-Helsingissä, jonka asuntokanta on kasvamassa huomattavasti lähivuosina esimerkiksi täydennysrakentamisen myötä. Kehityskulun ennustetaan lisäävän mailapelivuorojen kysyntää entisestään. Hakemuksen mukaan uuden urheiluhallin avulla pystyttäisiin vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja parantamaan harrastus- sekä kilpailuvuorojen saatavuutta lähialueilla myös tulevaisuudessa.

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan 1 000 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Muilta osin hanketta on suunniteltu rahoitettavan 120 000 euron omalla pääomalla, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 210 000 euron avustuksella sekä 270 000 euron rahoituslaitoslainalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 20.6.2017, 10 §, kaupunginhallituksen (2.5.2017, 484 §) antamin oikeuksin vuokrannut Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle (tuolloin Lateppo Oy) Helsingin 40. kaupunginosassa (Suutarila) sijaitsevan 11 937 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten ajalle 1.7.2017–31.12.2034. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 26.3.2019, 59 § kaupunginhallituksen (11.2.2019, 122 §) antamin oikeuksin muuttaa Helsingin Mailapelikeskus Oy:n (aiemmin Lateppo Oy) ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan välistä maanvuokrausta siten, että vuokrauksessa noudatetaan vuonna 2007 voimaan tulleen vuokrasopimuksen vuokranmääräytymisperusteita.

Helsingin Mailapelikeskus Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessa 400 000 euron suuruisen lainan myöntämistä kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista urheiluhallin rakentamisesta aiheutuvien kustannusten osittaiseen kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Helsingin Mailapelikeskus Oy:n suunnitelmana on korvata nykyinen ylipainehalli kiinteällä PVC urheiluhallilla. Rakennettavan uuden hallin koko on 2378 k-m2, johon olisi tarkoitus sijoittaa kaksi tennis-, padel- sekä sulkapallokenttää.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 000 000 euroa (alv 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 120 000 euron omalla pääomalla, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 210 000 euron avustuksella sekä 270 000 euron rahoituslaitoslaitoslainalla.

Urheiluhallin rakentamisaikataulu ei ole selvillä. Rakentamisen on arvioitu kestävän neljä kuukautta.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia parantamalla mailapelin pelaamisen mahdollisuuksia ja alueen eri ikäryhmien liikkumismahdollisuuksia. Näin ollen kiinteän urheiluhallin rakentaminen on Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen hanke ja hakijan esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu kokonaisuus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 18.2.2021
2. Hakemus 18.2.2021, liite, alustavat suunnitelmat

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.