Linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta kaupungin toimielimissä

HEL 2021-003578
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 361 §

Linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeuden toteuttamisesta kaupunginvaltuuston kokouksissa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti seuraavat linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeuden toteuttamisesta kaupunginvaltuuston kokouksissa:

 • Nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajille annetaan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksiin.
 • Edustajien valintajärjestelystä nuorisoneuvosto päättää itse. Järjestelyyn on kuitenkin sisällyttävä edustajien kierto.
 • Edustajat osallistuvat kokouksiin kaksi kerrallaan.
 • Nuorisoneuvosto ilmoittaa ennakkovalmistautumisensa perusteella kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle asiat, joista käytävään keskusteluun haluavat osallistua.
 • Puheenjohtaja, tarvittaessa varapuheenjohtajien kanssa keskusteltuaan, ilmoittaa asiat, joista käytävään keskusteluun edustajat voivat osallistua.
 • Edustajat valmistautuvat kokouksiin yhdessä ja mahdollisuuksien mukaan koko nuorisoneuvoston kanssa. Valmistelutapaamiset ovat avoimia ja niihin on hyvä kutsua myös muita nuoria mukaan.
 • Nuorisoneuvoston työtä tukevat nuoriso-ohjaajat tukevat myös edustajia kokouksiin valmistautumisessa, erilaisten näkökulmien hahmottamisessa sekä huolehtimalla, että asioista käydään nuorisoneuvoston kokouksissa yhteistä keskustelua.
 • Läsnäolo- ja puheoikeutta ei ole kaupunginvaltuuston käsitellessä asiaa suljetussa kokouksessa.
 • Edustajat ovat oikeutettuja samaan kokouspalkkioon kuin viranhaltijat ja työntekijät.
 • Tarkemmista toimintatavoista sovitaan nuorisoneuvoston, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluiden sekä kaupunginkanslian kesken.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tausta

Kaupunginvaltuusto päätti 24.5.2023, 119 § hallintosäännön 29 luvun 7 §:n 2 momentin muuttamisesta siten, että nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa. Momentissa määrätään, että kaupunginhallitus vahvistaa toimintatavat, joilla oikeus toteutetaan.

Periaatelinjausten perustelut

Nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeus toteutetaan pääpiirteittäin kaupunginhallituksen 24.5.2021, 399 § tekemän palautuspäätöksen mukaisena. Neuvosto voi päättää itse edustajien valintajärjestyksestä ja myös siitä, millä prosessilla asiat valitaan kokouksiin.

Keskeistä on kuitenkin nuorisoneuvoston etukäteisvalmistautuminen valittuihin asioihin, jotta toiminnalla on mahdollisimman suuri vaikuttavuus, ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan myöntämä mahdollisuus neuvoston kannan esittämiseen, jolloin puheenjohtaja voi ohjata puheenvuoroja tarvittaessa vaikuttavimpiin asioihin. Puheenjohtajan luvalla puheenvuoro voitaisiin pitää myös ilman ennakkovalmistautumista, jos kokouksen kuluessa keskustelua käydään asioista, joihin nuorisoedustajalla voisi olla oleellinen kannanotto.

Läsnäolo- ja puheoikeutta ei ole suljetuissa kokouksissa, mutta toimialalautakunnista poiketen oikeus on henkilöstöä koskevissa asioissa tai valtuuston käsitellessä julkista asiaa, jossa on salassa pidettävää aineistoa, koska näitä muutenkin käsiteltäisiin julkisessa kokouksessa. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin toimialalautakunnissa toteutetun läsnäolo- ja puheoikeuden linjauksia.

Nuorisoneuvoston edustajan roolin ja tehtävän toimielimessä on oltava nuoren kehityksen ja kasvun huomioon ottava ja riittävän hyvin rajattu. Edustajan vastuu kaikkien nuorten äänen esille tuojana on suhteutettava kokoukseen valmistautumiseen käytettävissä olevaan aikaan, kokouksissa käsiteltävien asioiden määrään ja sisältöön, sekä nuoren saamaan aikuisten tukeen. Nuorten roolista on luotava yhteinen ymmärrys ja tavoitetila nuorisoneuvoston ja nuorisopalveluiden kesken, ja kaupungin on viestittävä sovitusta roolista selkeästi. Nuorella on oltava mahdollisuus toimia nuorisoneuvoston edustajana kokouksissa ilman, että edustustehtävän kuormittavuudesta koituu haittaa nuoren koulunkäynnille, opiskelulle tai perhe- ja ystävyyssuhteille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi