Avustuksen myöntäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustushakemukset 2021

HEL 2021-003628
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 81 §

HELEPA ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 8.4.2021, § 7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi HELEPA ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöstä 8.4.2021, § 7 Toiminta-avustukset vuodelle 2021.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HELEPA ry hakee 22.4.2021 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua toiminta-avustuspäätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 14.4.2021 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään, että HELEPA ry:lle annettaisiin mahdollisuus siihen, että avustushakemuksessa seuran jaostoina ilmoitetut yhdistykset Tömistäjät ry ja Fire Islands ry otettaisiin huomioon HELEPA ry:n avustusta myönnettäessä tai Tömistäjät ry ja Fire Islands ry saisivat nyt avustuksen määräajan päätyttyä tehdä omat toiminta-avustushakemuksensa.

HELEPA ry:lle on myönnetty toiminta-avustusta seuran ilmoittamien tietojen mukaan sen osalta, miten HELEPA ry itse on toimintaa järjestänyt. Avustuslaskennassa ei ole voitu ottaa huomioon sitä toimintaa, jonka järjestämisestä ovat vastanneet Tömistäjät ry ja Fire Islands ry.

HELEPA ry pyytää, että seuran sääntöjen ja vakiintuneen aseman perusteella Tömistäjät ry:n ja Fire Islands ry:n HELEPA ry:n avustuksen saajiksi.

Liikuntajaosto päätti 27.10.2020 § 30 liikunnan avustusten myöntämisen periaatteista ja tarkoista kriteereistä. Toiminta-avustusta voidaan myöntää hakuaikaan mennessä hakeneille, avustuskriteerit täyttäneille liikuntaseuroille. Liikuntaseura ei voi avustushakemuksessa ilmoittaa muiden yhdistysten ja liikuntaseurojen toimintaa. Liikunnan avustuksia ei liikuntajaoston päätöksen mukaan myönnetä edelleen jaettaviksi eikä myöskään keskusjärjestöille. HELEPA ry ei voi jakaa avustuksia eteenpäin muille rekisteröidyille yhdistyksille.

HELEPA ry vetoaa oikaisussa siihen, että Tömistäjät ry:n ja Fire Islanders ry:n toiminta hyväksyttiin HELEPA ry:n toiminnaksi edellisissä avustuskäsittelyissä. Avustuskäsittelyssä on tältä osin tapahtunut virhe, koska käsittelijä ei ollut huomannut, että HELEPA ry hakee avustusta myös muille yhdistyksille samassa hakemuksessa. Viranomaisen velvollisuus on korjata virhe, jos se havaitaan. Vuonna 2021 avustusta ei HELEPA ry:lle voida Tömistäjät ry:n ja Fire Islanders ry:n toiminnan osalta myöntää, koska avustuskäsittelyssä huomattiin, että osa avustushakemuksessa ilmoitetusta toiminnasta on muiden yhdistysten kuin HELEPA ry:n järjestämää. Liikuntapalvelukokonaisuus ei esitä edellisten avustusten takaisinperintää, koska saadun edun voidaan katsoa olevan merkitykseltään vähäinen eikä avustuksen hakija ole ollut tietoinen siitä, että avustettavan toiminnan tulee olla seuran itsensä järjestämää.

Helsingin kaupungin avustuksia ei voi hakea avustushaussa ilmoitetun määräajan jälkeen. Vuoden 2021 toiminta-avustusta haettiin 15.2.2021 mennessä (liikuntajaosto 27.10.2020, § 30). Liikuntajaosto jakoi vuoden 2021 toiminta-avustukset 8.4.2021, § 7. HELEPA ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 2 299 euroa.

Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Toiminta-avustukseen on vuodelle 2021 sisällytetty myös tilankäytön tuki. Myönnettävä avustus määräytyy toimintakriteerien ja tilankäyttökriteerien mukaisesti. (Liikuntajaosto 27.10.2020, § 30)

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdistys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa. Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Mikäli liikuntaseuran aktiiviharrastajamäärä on vuoden 2020 aikana vähentynyt koronaviruspandemiasta johtuen toiminta-avustuksen myöntöperusteihin kirjatun minimivaatimusten alle, ei tämä kuitenkaan estä toiminta-avustuksen myöntämistä vuodelle 2021.

Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä liikuntatoimintaa. Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2021 mennessä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaamoon.

Toimintaosuuden laskennassa on vuonna 2021 edelleen käytössä jarru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % tai kasvun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 2017 uudistettu toiminta-avustuslaskenta tai koronaviruksen aiheuttamista toiminnan suurista muutoksista. Jarrua ei käytetä silloin, kun seuran toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan rakenteellisen muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtautumisen vuoksi.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 08.04.2021 § 7

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.06.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 22.4.2021, saate 26.4.2021
2. Oikaisuvaatimus 22.4.2021
3. Oikaisuvaatimus 22.4.2021, liite, avustushakemus
4. Oikaisuvaatimus 22.4.2021, saate 27.4.2021
5. Oikaisuvaatimus 22.4.2021, täydennys 27.4.2021
6. Oikaisuvaatimus 22.4.2021, liite, viestit

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.