Katusuunnitelma, Hakaniemenranta, Siltasaarenkatu, Hakaniemenkatu, numero 31530/1, Kallio

HEL 2021-003726
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 722 §

Hakaniemenranta välillä Siltasaarenkatu−Hakaniemenkatu, katusuunnitelman hyväksyminen, Kallio

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Hakaniemenranta välillä Siltasaarenkatu−Hakaniemenkatu katusuunnitelman nro 31530/1.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä tämän katusuunnitelman hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Hakaniemenranta on nykyinen alueellinen kokoojakatu, jonka ympärillä on nykyisiä asuin-, liike- ja toimistorakennuksia sekä Hakaniementori. Kadun rakentamisen tavoitteena on rakentaa uusi raitiotieyhteys keskustan ja Laajasalon välille. Katu on merkittävä läpikulkupaikka kaikille kulkumuodoille. Katusuunnitelma perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin nro 8790 (tullut voimaan 21.12.1984), nro 10631 (tullut voimaan 3.5.1999), nro 11313 (tullut voimaan 8.5.2005), nro 12478 (tullut voimaan 20.10.2020) ja nro 12575 (tullut voimaan 12.4.2021). Katusuunnitelmassa on huomioitu asemakaava nro 12575 liiteaineistona ollut liikennesuunnitelmaluonnos, päivätty 3.12.2019. Katusuunnitelmassa on tarkennettu liikennesuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja pyöräilyn osalta.

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan nro 12478 mukainen hotellikorttelin rakentuminen ja raitiotien rakentaminen.

Suunnitelma

Hakaniemenranta välillä Siltasaarenkatu - Hakaniemenkatu suunnitelmapiirustus nro 31530/1 (liite 2)

Hakaniemenranta välillä Siltasaarenkatu - Hakaniemenkatu on nykyinen alueellinen kokoojakatu. Kadun keskelle rakennetaan muusta liikenteestä eroteltu raitiotie ja Hakaniementorin kohdalle raitiotiepysäkit. Kadun etelä - ja pohjoisreunoille rakennetaan linja-autopysäkit. Jalkakäytävät ja pyörätiet rakennetaan kadun molemmille reunoille. Pyörätie on pohjoispuolella yksisuuntainen ja eteläpuolella kaksisuuntainen. Kadun eteläpuolella sijaitsee myös taksiasema. Kadun erotuskaistoille istutetaan puita ja hotellikorttelin kohdalle pensaita. Raitiotien osuus Hakaniemen torikadun ja Hakaniemenkadun välillä rakennetaan viherraitiotienä.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31530/1 (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy.

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla 25.8.−7.9.2021 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus asukkaille pidettiin verkkotilaisuutena 26.8.2021. Lisäksi alueen talouksiin jaettiin tiedotekirje postilaatikkojakeluna.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 3.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 13.10.–26.10.2021 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmasta on jätetty yksi muistutus.

Muistutuksen käsittely

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään, että katusuunnitelmassa esitetty pyörätie Hakaniementorin etelälaidassa pitäisi rakentaa pyörätieksi eikä pyöräkaistaksi. Hakaniemenrannan eteläreunalla Hakaniemen torikadun kohdalla olevia pyöräilyn ylityspaikkoja pidetään muistutuksessa huonona ratkaisuna ja niitä toivotaan suojateiden viereen. Lisäksi muistutuksessa toivotaan, että Hakaniemen torikadun liittymä tehtäisiin korotettuna kävelypainotteisena alueena.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Katusuunnitelmassa esitetty pyörätie Hakaniementorin etelälaidassa on tasoeroteltu pyörätie. Pyöräilyn ylityspaikat ovat hyväksytyn liittymäalueen suunnitteluperiaatteet mukainen ratkaisu, kun sekaliikennejärjestelystä liitytään pyöräteille. Siinä on tarkoituksena ohjata Hakaniemen torikadulta tulevat ja Hakaniemen torikadulle suuntaavat pyöräilijät mahdollisimman suoraan liittymän yli. Hakaniemen torikadulta on Hakaniemenrantaan liittyvää linja-autoliikennettä, joten ylijatkettua jalkakäytävää ei voida toteuttaa.

Muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuun katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 22 850  000 euroa (alv. 0 %), josta Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan osuus on noin 14 275 000 euroa (1 260 euroa/m²) ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen osuus noin 8 575 000 euroa.

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 53 000 euroa (alv. 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdista 8 10 01 02 Suuret liikennehankkeet, Kruunusillat, liittyvä esirakentaminen ja 8 10 01 03 Suuret liikennehankkeet, Kruunusillat, liittyvät kadut ja liikenneväylät.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §, 42 §, 43 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 11 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 14.12.2021 § 706

07.12.2021 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.01.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Heidi Piiroinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 23137

heidi.m.piiroinen@hel.fi