Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-003979
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 463 §

Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää kumota kaupunginhallituksen tekemän pysyväispäätöksen 23.10.2000 (kaupungin hissiavustuksen jakoperusteet ja myöntämismenettely, Khs 2000-2456).

Samalla kaupunginhallitus päättää, että kaupungin hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt ovat seuraavat:

Myöntämisperusteet

Helsingin kaupungin hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin rakentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerrostaloon. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt jälkiasennushissin rakentamisen hankintakustannukset ja myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. Hissiavustusta ei myönnetä kohteisiin, joissa myymälä-, liike- tai toimitiloja tms. muutetaan asuinkäyttöön (ns. käyttötarkoituksen muutos).

Helsingin kaupungin hissiavustukset kohdennetaan ensisijaisesti kaupunkiuudistusalueille ja kalleusalueelle 4. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020) ohjelmakaudella kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä, joista Mellunkylä sijaitsee kalleusalueella 4 ja Malminkartano-Kannelmäki ja Malmi kalleusalueella 3. Muille alueille hissiavustusta myönnetään erikseen määrättyinä ajankohtina, mikäli vuotuista avustusmäärärahaa on jäljellä sen jälkeen, kun kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 avustukset on myönnetty.

Avustuksen määrä

Hissiavustuksen määrä on 10 prosenttia hyväksytyistä hankintakustannuksista. Hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin rakentamisesta aiheutuviin välttämättömiin hankintakustannuksiin kuten jälkiasennushissin hankintaan, tarvittaviin rakennus- ja LVIS-teknisiin töihin sekä suunnittelu-, rakennuttamis-, valvonta- ja yleiskustannuksiin.

Haku- ja myöntämismenettely

Kaupungin hissiavustuksen hakuaika on jatkuva, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole. Kaupungin hissiavustusta voidaan hakea sen jälkeen, kun ARA on myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. Kaupungin hissiavustus myönnetään erillisen hakemuksen perusteella seuraavasti:

Kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 olemassa olevien, hissittömien asuinkerrostalojen hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ns. jatkuvalla periaatteella.

Muut hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kahdesti vuodessa määrättyinä ajankohtina. Kaupungin vuotuisesta käytettävissä olevasta hissiavustusmäärärahasta puolet käytetään 31.5. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille ja jäljelle jäänyt avustusmäärärahaosa käytetään 30.10. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille.

Mikäli avustusmäärärahaa on käyttämättä määrättyjen ajankohtien jälkeen, kaupungin hissiavustuspäätöksiä tehdään myös 30.10. jälkeen jätetyille hissiavustushakemuksille.

Hissiavustushakemukset, joille ei riitä avustusmäärärahaa ko. vuonna, siirretään käsiteltäväksi seuraavalle vuodelle. Jos avustusmäärärahaa jää käyttämättä, esitetään, että käyttämättä jäänyt määräraha saadaan käyttää seuraavan vuoden talousarvion ylitysoikeutena.

Avustuksen maksaminen

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja luvat palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköä huolehtimaan kaupungin hissiavustuksen myöntämisestä ja maksatuksesta tarkoitukseen osoitettuja määrärahoja käyttäen.

Kaupungin hissiavustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua, kun lopullisista hankintakustannuksista on annettu erillinen selvitys.

Kaupungin hissiavustus voidaan määrätä palautettavaksi, jos avustuksen saaja on salannut tai antanut harhaanjohtavia tietoja, joilla on ollut
vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustus on käytetty muuhun
tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty.

Sulje

Kaupungin hissiavustuksen tarkoituksena on kannustaa taloyhtiöitä jälkiasennushissien rakentamiseen. Tavoitteena on parantaa asuntokannan laatua, poistaa esteettömyyttä ja mahdollistaa ikääntyneiden kotona asuminen pidempään.

Kaupungin myöntämällä 10 prosentin hissiavustuksella on ollut myönteinen vaikutus yhtiöiden halukkuuteen toteuttaa hissihankkeitaan. Hissihankkeet ovat kokonaiskustannuksiltaan usein varsin hinnakkaita, joten kaikki avustuksena saatava raha on asuntoyhtiöille tarpeen.

Kaupungin hissiavustus on myönnetty vuodesta 2000 alkaen jälkiasennushissin rakentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerrostaloon hankkeille, jotka ovat saaneet ARAn hissiavustuspäätöksen. Hakemukset on käsitelty saapumisjärjestyksessä ympäri vuoden.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2020 kokouksessaan hyväksyessään talousarvion vuodelle 2021, että budjettineuvottelun neuvottelutuloksen mukaisesti talousarviossa hissiavustuksiin vuosittain varattua määrärahaa vähennetään 1 600 000 eurosta 800 000 euroon. Lisäksi vuoden talousarvioon 2021 on kirjattu samaisessa budjettineuvottelussa tehty neuvottelukirjaus: ”Kaupungin hissiavustukset kohdennetaan erityisesti niille alueille, joissa avustusten käyttö edistää vaikuttavimmin hissiremonttien käynnistymistä ja esteettömyyden toteuttamista.”

Hissiavustuksiin vuosittain varatun määrärahan vähentämisen ja hissiavustusten kohdentamisen johdosta Helsingin kaupungin hissiavustuksen myöntämisperusteita ja -menettelyä on tarpeen muuttaa.

Kaupunkiuudistusalueilla ja kalleusalueella 4 on paljon asuntoja hissittömissä kerrostaloissa. Noin puolet Helsingin hissittömistä porrashuoneista sijaitsee näillä alueilla. Hissiavustuksen kohdentamisella voidaan tukea alueiden kehitystä ja edistää jälkiasennushissien rakentamishankkeiden käynnistymistä. Kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja luvat palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikkö laatii kaupunginhallituksen asiassa tekemän päätöksen perusteella uuden Helsingin kaupungin hissiavustuksen myöntämisperusteita ja -menettelyä koskevan ohjeen, joka kumoaa asiasta aiemmin 23.10.2000 annetun ohjeen.

Esitystä on valmisteltu yhdessä sekä kaupunginkanslian että kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 20.04.2021 § 199

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Simo Merilä, hissiasiamies, puhelin: 09 310 36122

simo.merila@hel.fi