Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-003979
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 488 §

Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota kaupunginhallituksen tekemän pysyväispäätöksen 23.10.2000 (kaupungin hissiavustuksen jakoperusteet ja myöntämismenettely, Khs 2000-2456).

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin hissiavustuksen myöntämisperusteet ja -menettelyt ovat seuraavat:

Myöntämisperusteet

Helsingin kaupungin hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin rakentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerrostaloon. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt jälkiasennushissin rakentamisen hankintakustannukset ja myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. Hissiavustusta ei myönnetä kohteisiin, joissa myymälä-, liike- tai toimitiloja tms. muutetaan asuinkäyttöön (ns. käyttötarkoituksen muutos).

Helsingin kaupungin hissiavustukset kohdennetaan ensisijaisesti kaupunkiuudistusalueille ja kalleusalueelle 4. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020) ohjelmakaudella kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä, joista Mellunkylä sijaitsee kalleusalueella 4 ja Malminkartano-Kannelmäki ja Malmi kalleusalueella 3. Muille alueille hissiavustusta myönnetään erikseen määrättyinä ajankohtina, mikäli vuotuista avustusmäärärahaa on jäljellä sen jälkeen, kun kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 avustukset on myönnetty.

Avustuksen määrä

Hissiavustuksen määrä on 10 prosenttia hyväksytyistä hankintakustannuksista. Hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin rakentamisesta aiheutuviin välttämättömiin hankintakustannuksiin kuten jälkiasennushissin hankintaan, tarvittaviin rakennus- ja LVIS-teknisiin töihin sekä suunnittelu-, rakennuttamis-, valvonta- ja yleiskustannuksiin.

Haku- ja myöntämismenettely

Kaupungin hissiavustuksen hakuaika on jatkuva, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole. Kaupungin hissiavustusta voidaan hakea sen jälkeen, kun ARA on myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. Kaupungin hissiavustus myönnetään erillisen hakemuksen perusteella seuraavasti:

Kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 olemassa olevien, hissittömien asuinkerrostalojen hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ns. jatkuvalla periaatteella.

Muut hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kahdesti vuodessa määrättyinä ajankohtina. Kaupungin vuotuisesta käytettävissä olevasta hissiavustusmäärärahasta puolet käytetään 31.5. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille ja jäljelle jäänyt avustusmäärärahaosa käytetään 30.10. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille.

Mikäli avustusmäärärahaa on käyttämättä määrättyjen ajankohtien jälkeen, kaupungin hissiavustuspäätöksiä tehdään myös 30.10. jälkeen jätetyille hissiavustushakemuksille.

Hissiavustushakemukset, joille ei riitä avustusmäärärahaa ko. vuonna, siirretään käsiteltäväksi seuraavalle vuodelle. Jos avustusmäärärahaa jää käyttämättä, esitetään, että käyttämättä jäänyt määräraha saadaan käyttää seuraavan vuoden talousarvion ylitysoikeutena.

Avustuksen maksaminen

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja luvat palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikköä huolehtimaan kaupungin hissiavustuksen myöntämisestä ja maksatuksesta tarkoitukseen osoitettuja määrärahoja käyttäen.

Kaupungin hissiavustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua, kun lopullisista hankintakustannuksista on annettu erillinen selvitys.

Kaupungin hissiavustus voidaan määrätä palautettavaksi, jos avustuksen saaja on salannut tai antanut harhaanjohtavia tietoja, joilla on ollut
vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustus on käytetty muuhun
tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungin hissiavustuksen tarkoituksena on kannustaa taloyhtiöitä jälkiasennushissien rakentamiseen. Tavoitteena on parantaa asuntokannan laatua, poistaa esteettömyyttä ja mahdollistaa ikääntyneiden kotona asuminen pidempään.

Kaupungin myöntämällä 10 prosentin hissiavustuksella on ollut myönteinen vaikutus yhtiöiden halukkuuteen toteuttaa hissihankkeitaan. Hissihankkeet ovat kokonaiskustannuksiltaan usein varsin hinnakkaita, joten kaikki avustuksena saatava raha on asuntoyhtiöille tarpeen.

Kaupungin hissiavustus on myönnetty vuodesta 2000 alkaen jälkiasennushissin rakentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerrostaloon hankkeille, jotka ovat saaneet ARAn hissiavustuspäätöksen. Hakemukset on käsitelty saapumisjärjestyksessä ympäri vuoden.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2020 kokouksessaan hyväksyessään talousarvion vuodelle 2021, että budjettineuvottelun neuvottelutuloksen mukaisesti talousarviossa hissiavustuksiin vuosittain varattua määrärahaa vähennetään 1 600 000 eurosta 800 000 euroon. Lisäksi vuoden talousarvioon 2021 on kirjattu samaisessa budjettineuvottelussa tehty neuvottelukirjaus: ”Kaupungin hissiavustukset kohdennetaan erityisesti niille alueille, joissa avustusten käyttö edistää vaikuttavimmin hissiremonttien käynnistymistä ja esteettömyyden toteuttamista.”

Hissiavustuksiin vuosittain varatun määrärahan vähentämisen ja hissiavustusten kohdentamisen johdosta Helsingin kaupungin hissiavustuksen myöntämisperusteita ja -menettelyä on tarpeen muuttaa.

Kaupunkiuudistusalueilla ja kalleusalueella 4 on paljon asuntoja hissittömissä kerrostaloissa. Noin puolet Helsingin hissittömistä porrashuoneista sijaitsee näillä alueilla. Hissiavustuksen kohdentamisella voidaan tukea alueiden kehitystä ja edistää jälkiasennushissien rakentamishankkeiden käynnistymistä. Kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja luvat palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikkö laatii kaupunginhallituksen asiassa tekemän päätöksen perusteella uuden Helsingin kaupungin hissiavustuksen myöntämisperusteita ja -menettelyä koskevan ohjeen, joka kumoaa asiasta aiemmin 23.10.2000 annetun ohjeen.

Esitystä on valmisteltu yhdessä sekä kaupunginkanslian että kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Sulje

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 463

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Simo Merilä, hissiasiamies, puhelin: 310 36122

simo.merila@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.04.2021 § 199

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupungin hissiavustuksen myöntämisperusteita ja –menettelyä muutetaan siten, että ne ovat seuraavat:

Myöntämisperusteet

Helsingin kaupungin hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin rakentamiseen olemassa olevaan, hissittömään asuinkerrostaloon. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt jälkiasennushissin rakentamisen hankintakustannukset ja myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. Hissiavustusta ei myönnetä kohteisiin, joissa myymälä-, liike- tai toimitiloja tms. muutetaan asuinkäyttöön (ns. käyttötarkoituksen muutos).

Helsingin kaupungin hissiavustukset kohdennetaan ensisijaisesti kaupunkiuudistusalueille ja kalleusalueelle 4. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020) ohjelmakaudella kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä, joista Mellunkylä sijaitsee kalleusalueella 4 ja Malminkartano-Kannelmäki ja Malmi kalleusalueella 3. Muille alueille hissiavustusta myönnetään erikseen määrättyinä ajankohtina, mikäli vuotuista avustusmäärärahaa on jäljellä sen jälkeen, kun kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 avustukset on myönnetty.

Avustuksen määrä

Hissiavustuksen määrä on 10 prosenttia hyväksytyistä hankintakustannuksista. Hissiavustusta myönnetään jälkiasennushissin rakentamisesta aiheutuviin välttämättömiin hankintakustannuksiin kuten jälkiasennushissin hankintaan, tarvittaviin rakennus- ja LVIS-teknisiin töihin sekä suunnittelu-, rakennuttamis-, valvonta- ja yleiskustannuksiin.

Haku- ja myöntämismenettely

Kaupungin hissiavustuksen hakuaika on jatkuva, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole. Kaupungin hissiavustusta voidaan hakea sen jälkeen, kun ARA on myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen. Kaupungin hissiavustus myönnetään erillisen hakemuksen perusteella seuraavasti:

Kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 olemassa olevien, hissittömien asuinkerrostalojen hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ns. jatkuvalla periaatteella.

Muut hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kahdesti vuodessa määrättyinä ajankohtina. Kaupungin vuotuisesta käytettävissä olevasta hissiavustusmäärärahasta puolet käytetään 31.5. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille ja jäljelle jäänyt avustusmäärärahaosa käytetään 30.10. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille.

Mikäli avustusmäärärahaa on käyttämättä määrättyjen ajankohtien jälkeen, kaupungin hissiavustuspäätöksiä tehdään myös 30.10. jälkeen jätetyille hissiavustushakemuksille. Hissiavustushakemukset, joille ei riitä avustusmäärärahaa ko. vuonna, siirretään käsiteltäväksi seuraavalle vuodelle. Jos avustusmäärärahaa jää käyttämättä, esitetään, että käyttämättä jäänyt määräraha saadaan käyttää seuraavan vuoden talousarvion ylitysoikeutena.

Avustuksen maksaminen

Kaupungin hissiavustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua, kun lopullisista hankintakustannuksista on annettu erillinen selvitys.

Kaupungin hissiavustus voidaan määrätä palautettavaksi, jos avustuksen saaja on salannut tai antanut harhaanjohtavia tietoja, joilla on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustus on käytetty muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Marjo Tapana. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Marjo Tapana, tiimipäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana@hel.fi

Merja Liski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 34184

merja.liski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Simo Merilä, hissiasiamies, puhelin: 09 310 36122

simo.merila@hel.fi