Valtuustoaloite, julkisen kaupunkitilan tai reitin nimeäminen Jörn Donnerin muistoksi

HEL 2021-004207
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 309 §

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite julkisen kaupunkitilan tai reitin nimeämisestä Jörn Donnerin muistoksi

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 19 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan 31.3.2021 mm., että Jörn Donner oli poleeminen urbanisti ja kaupunkipoliitikko paitsi Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä (1969-1976, 1985-1992, 2005-2008 ja 2017-2019) myös lukuisilla muilla areenoilla. Jörn Donnerin maailmankartalla olivat niin kotiosoite Pohjoisrannassa kuin eurooppalaiset metropolit, joita hän kirjoissaan kuvasi. Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, missä Helsingin kaupungin alueella on luontevaa nimetä arvokas julkisen kaupunkitilan elementti Jörn Donnerin muistoksi.

Aloitteen johdosta on saatu nimistötoimikunnan lausunto 5.5.2021 ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 24.8.2021.

Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia. Kansainvälisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti suositellaan lisäksi noudattamaan muutaman vuoden odotusaikaa henkilön kuoleman jälkeen, ennen kuin henkilön nimeä voidaan harkita otettavaksi osaksi virallista kaavanimistöä. Helsingissä täksi aikarajaksi on vakiintunut noin viisi vuotta henkilön kuolemasta.

Kirjailija, elokuvatuottaja, kansanedustaja, professori Jörn Johan Donnerin (1933–2020) kuolemasta on kulunut valtuustoaloitteen allekirjoittamishetkellä vasta vähän yli vuosi. Nimistötoimikunta katsoo, että näin pian henkilön kuoleman jälkeen ei ole asianmukaista ottaa nimikkopaikkaa harkittavaksi Helsingin kaavanimistöön. Nimistötoimikunta katsookin, että aloitteentekijät voivat ottaa asian esille uudelleen riittävän ajan kuluttua. Omaisten suostumus nimeämishankkeen käynnistämiselle on hyvä selvittää.

Kaavanimen sijaan voidaan harkita vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa, tai esimerkiksi jonkin Donnerin pitkään elämäntyöhön liittyvän sisätilan, kuten vaikkapa luentosalin tai kokoushuoneen, nimeämistä Jörn Donnerin mukaan.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa nimistötoimikunnan tapaan, että Jörn Donnerin kuolemasta ei ole vielä kulunut riittävän pitkää aikaa, jotta hänen muistamistaan voitaisiin harkita Helsingin virallisessa asemakaavanimistössä. Muunlainen sopiva muistaminen sen sijaan voisi jo nyt tulla keveämpänä muistamisena kysymykseen ja tämän lautakunta jättää aloitteentekijöiden harkintaan yhteistyössä muistettavan henkilön omaisten kanssa.

Kaupunginhallitus pitää lausunnoissa esitettyjä menettelyjä tarkoituksenmukaisina tapoina muistaa aloitteessa tarkoitettua merkittävää helsinkiläistä yhteiskunnallista ja kulttuurivaikuttajaa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 645

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.08.2021 § 390

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000 paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kirjailija, elokuvatuottaja, kansanedustaja, professori Jörn Johan Donnerin (1933–2020) kuolemasta ei ole vielä kulunut riittävän pitkä aika, jotta hänen muistamistaan voitaisiin harkita Helsingin virallisessa asemakaavanimistössä. Nimistötoimikunta on 5.5.2021 antamassaan lausunnossaan todennut, että kansainvälisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti suositellaan noudattamaan muutaman vuoden odotusaikaa henkilön kuoleman jälkeen, ennen kuin henkilön nimeä voidaan harkita otettavaksi osaksi kaavanimistöä. Helsingissä täksi aikarajaksi on vakiintunut tapauskohtaisesti noin viisi vuotta henkilön kuolemasta.

Asemakaavaan merkityn nimen sijasta esimerkiksi jonkin kulttuuri- tai tapahtumapaikan tai -alueen sisäisen tilan nimeäminen voisi tulla kevyempänä menettelynä kyseeseen. Myös esimerkiksi nimikkotapahtumat ja nimikkojulkaisut, muistopenkki, muistopuu tai muistolaatta voisivat tuoda Jörn Donnerin elämäntyötä nykykaupunkilaisten tietoisuuteen ja osaksi elävää helsinkiläistä kaupunkikuvaa. Tällaisten muistohankkeiden edistäminen voinee jäädä aloitteentekijöiden harkintaan yhteistyössä omaisten kanssa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Nimistötoimikunta 05.05.2021 § 38

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:

Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia. Kansainvälisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti suositellaan lisäksi noudattamaan muutaman vuoden odotusaikaa henkilön kuoleman jälkeen, ennen kuin henkilön nimeä voidaan harkita otettavaksi osaksi virallista kaavanimistöä. Helsingissä täksi aikarajaksi on vakiintunut noin viisi vuotta henkilön kuolemasta.

Kirjailija, elokuvatuottaja, kansanedustaja, professori Jörn Johan Donnerin (1933–2020) kuolemasta on kulunut valtuustoaloitteen allekirjoittamishetkellä vasta vähän yli vuosi. Nimistötoimikunta katsoo, että näin pian henkilön kuoleman jälkeen ei ole asianmukaista ottaa nimikkopaikkaa harkittavaksi Helsingin kaavanimistöön. Nimistötoimikunta ehdottaa, että aloitteentekijät voivat ottaa asian esille uudelleen riittävän ajan kuluttua. Omaisten suostumus nimeämishankkeen käynnistämiselle on hyvä selvittää.

Nimistötoimikunta suosittaa lisäksi selvittämään kaavanimen sijaan vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa, tai esimerkiksi jonkin Donnerin pitkään elämäntyöhön liittyvän sisätilan, kuten vaikkapa luentosalin tai kokoushuoneen, nimeämistä Jörn Donnerin mukaan.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi