Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, muutoksenhaku viranhaltijan päätöksestä ja palvelusta annettavasta laskusta, jaoston toimivalta

HEL 2021-004281
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 426 §

V 16.6.2021, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston toimivalta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 1.7.2021 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt hallintosäännön muutosta kaupunginhallitukselle 27.4.2021, § 90.

Hallintosäännön muutoksen perustelut

Muutettavaksi esitettävä hallintosäännön määräys on alkujaan perustunut sosiaalihuoltolain (710/1982) 45 §:ään, jonka mukaan sosiaalilautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen tyytymätön ei saanut hakea muutosta valittamalla, vaan hänellä oli oikeus saattaa päätös sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi. Vanha sosiaalihuoltolaki kumottiin pääosin ja uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) tuli voimaan 1.4.2015 lukien.

Uuden sosiaalihuoltolain 50 §:n perusteella muutoksenhaku perustuu ensi asteessa oikaisuvaatimukseen. Asiakkaiden kannalta muutoksenhaun muuttunut sääntely ei ole aiheuttanut asiallisia muutoksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki muuttuu 1.7.2021 lukien muun muassa siten, että paitsi maksua koskevaan päätökseen myös sitä koskevaan laskuun saa hakea muutosta vaatimalla siihen oikaisua.

Asiakasmaksulain 15 §:n (1201/2020) muutos perustuu siihen, että yleensä vain maksukyvyn mukaan määräytyvistä asiakasmaksuista tehdään varsinainen muutoksenhakukelpoinen päätös. Myös tasasuuruisista asiakasmaksuista annettavat laskut on lain muutoksella säädetty muutoksenhakukelpoisiksi, ja muutosta haetaan vaatimalla laskuun oikaisua sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolta. Muutos vahvistaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeusturvaa.

Muutosehdotus on käsitelty sääntötyöryhmässä 12.4.2021.

Hallintosäännön muutos

Hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 kohtaa muutetaan siten, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut oikaisua kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevaan päätökseen taikka sosiaali- tai terveydenhuollon asiakasmaksua koskevaan päätökseen tai laskuun.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää

1 niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevaan päätökseen taikka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa tai asetuksessa tarkoitettua maksua koskevaan päätökseen tai laskuun.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.04.2021 § 90

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin hallintosääntöä muutetaan 1.7.2021 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 kohtaa muutetaan siten, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut oikaisua kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevaan päätökseen taikka sosiaali- tai terveydenhuollon asiakasmaksua koskevaan päätökseen tai laskuun.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää

1 niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevaan päätökseen taikka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa tai -asetuksessa tarkoitettua maksua koskevaan päätökseen tai laskuun.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36142

anna.koskinen@hel.fi