Toivomusponsi, Malmin lentoasemankortteleiden asemakaava-alueelle informaatiotaulu Malmin vanhoista linnoituksista

HEL 2021-004396
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 755 §

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi vanhoista linnoituksista kertovasta informaatiotaulusta Malmin lentoasemankorttelien asemakaavan alueelle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 31.3.2021 § 80 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavaa ja asemakaavan muutosta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman ponnen mahdollisuudesta saada alueelle informaatiotaulu Malmin vanhoista linnoituksista.

Asiassa on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Lausunnon mukaan ensimmäisen maailmansodan aikaisia Viaporin linnoituksen maarintamanlinnoitteita, jotka ovat muinaismuistolain suojaamia muinaisjäännöksiä, sijaitsee laajalti Helsingin kaupungin alueella. Myös Malmin alueella linnoitteet ovat runsaslukuisesti edustettuina. Kaupunkiympäristön toimiala on lisännyt eri aiheista kertovia informaatiotauluja eli opasteita yleisille alueille useiden hankkeiden yhteydessä. Opasteita toivotaan monesti asukaskyselyissä sekä -palautteissa. Opasteita voidaan sijoittaa soveltuvien hankkeiden yhteydessä myös muiden linnoitteiden yhteyteen.

Myös 8.6.2021 kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelman vuorovaikutuksessa toivottiin linnoitteiden arvon esiintuomista. Suunnitelmassa onkin huomioitu linnoitteiden merkittävyys muun muassa viheralueiden palveluiden kehittämishankkeessa, jossa Malmilla sijaitsevan Ormusmäen kehittämisen yhteydessä tullaan lisäämään alueelle myös linnoitteista ja historiasta kertovia opasteita.

Lentoasemankortteleiden asemakaavan alueella sijaitsee useita linnoituslaitteita, joista tukikohta IX:3 sijoittuu asemakaavassa Lentoreitinpuiston puistoalueelle. Lentoasemankortteleiden alueella luontevin paikka opasteelle olisi juurikin Lentoreitinpuistossa, jonne opaste voidaan suunnitella ja sijoittaa puiston suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. Linnoituslaitteiden opastamisessa tehdään aina yhteistyötä kaupunginmuseon kanssa. Kaupunginhallituksen vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 24.08.2021 § 386

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ensimmäisen maailmansodan aikaisia Viaporin linnoituksen maarintamanlinnoitteita, muinaismuistolain suojaamia muinaisjäännöksiä, sijaitsee laajalti Helsingin kaupungin alueella. Myös Malmin alueella linnoitteet ovat runsaslukuisesti edustettuina.

Kaupunkiympäristön toimiala on lisännyt eri aiheista kertovia informaatiotauluja eli opasteita yleisille alueille useiden hankkeiden yhteydessä. Opasteita toivotaan monesti asukaskyselyissä sekä -palautteissa. Myös 8.6.2021 kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelman vuorovaikutuksessa toivottiin linnoitteiden arvon esiintuomista. Suunnitelmassa onkin huomioitu linnoitteiden merkittävyys muun muassa viheralueiden palveluiden kehittämishankkeessa, jossa Malmilla sijaitsevan Ormusmäen kehittämisen yhteydessä tullaan lisäämään alueelle myös linnoitteista ja historiasta kertovia opasteita.

Opasteita voidaan sijoittaa soveltuvien hankkeiden yhteydessä myös muiden linnoitteiden yhteyteen. Esimerkiksi Lentoasemankortteleiden asemakaavan alueella sijaitsee useita linnoituslaitteita, joista tukikohta IX:3 sijoittuu asemakaavassa Lentoreitinpuiston puistoalueelle. Lentoasemankortteleiden alueella luontevin paikka opasteelle olisi juurikin Lentoreitinpuistossa, jonne opaste voidaan suunnitella ja sijoittaa puiston suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä.

Linnoituslaitteiden opastamisessa tehdään aina yhteistyötä kaupunginmuseon kanssa.

17.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806

johanna.himberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi