Ajankohtaiskatsaus vuonna 2021, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

HEL 2021-004407
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 62 §

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen ja hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho. Paikalla oli myös sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Asiantuntijat Tuominen ja Jolkkonen poistuivat tämän jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HUS:n tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

HUS:n vuoden 2020 talousarviossa Helsingin palvelujen ostoiksi oli merkitty 677,0 miljoonaa euroa. HUS:n jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen toteuma Helsingin kaupungin osalta oli 670,6 miljoonaa euroa vuonna 2020. Vuonna 2019 palveluja ostettiin HUS:lta 665,6 miljoonalla eurolla.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle asetetiin seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:

1. Koronapandemian johdosta tarvittavien palautumissuunnitelmien laatiminen ja mahdollisimman tehokas täytäntöönpano yhteistyössä PKS-kaupunkien kanssa sekä vaikutusten analysointi ja läpinäkyvä raportointi jäsenkunnille. 2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa. 3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä.4. Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle tasolle.

  • Selvitettävä investointiohjelman suurimpien hankkeiden osalta vaihtoehtoisia toteuttamis- ja rahoitusmuotoja ja sisällytettävä vaihtoehtotarkastelu hankesuunnitelmaan.

5. Kunnilla vahva rooli HUS:n strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden suunnittelussa sekä seurannassa.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteumat on esitetty liitteenä olevassa raportissa HUS PKS-yhteisöraportti 3/2020.

HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen antaa konsernijaoston kokouksessa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. HUS:n hallituksen puheenjohtaja on Ulla-Marja Urho. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi