Lainahakemus, huoltorakennuksen ja katsomoiden rakentaminen sekä pysäköintialueiden kunnostaminen Tapanilan urheilukentällä, Mosan Wembley Oy

HEL 2021-004591
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 464 §

Lainan myöntäminen Mosan Wembley Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mosan Wembley Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 250 000 euron lainan Tapanilan urheilukentän huoltorakennuksen ja katsomoiden rakentamisen sekä pysäköintialueiden kunnostamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Malmin Palloseura on vuonna 1948 perustettu helsinkiläinen jalkapalloseura. Tällä hetkellä seuralla on noin 1 000 jäsentä ja sen toiminta keskittyy Tapanilassa sijaitseville kahdelle tekonurmikentälle, joista vuonna 2019 valmistunut Mosan Wembley on lämmitettävä. Kenttäalueen vuokraaja ja rakennushankkeen toteuttaja Mosan Wembley Oy on Malmin Palloseura ry:n määräysvallassa oleva yhtiö.

Kenttäalueen olosuhteet eivät tällä hetkellä tue riittävästi ympärivuotista harrastustoimintaa. Mosan Wembley Oy:n hankkeen tarkoituksena on rakentaa huoltorakennus (MPS-talo) ja katsomot Tapanilan urheilukentälle sekä kunnostaa pysäköintialueet. Huoltorakennukseen on tarkoitus sisällyttää pukuhuonetilojen lisäksi tilat Malmin Palloseura ry:n toimistolle, neuvottelutilalle, seuran varustekaupalle sekä kahvilalle. Pysäköintialueen kunnostuksella selkeytetään kaikkien kentän käyttäjien turvallinen kulku kentälle. Lisäksi alueelle on suunniteltu lähiliikuntapaikan rakentamista.

Liikuntalautakunta päätti 2.3.2017, 56 §, kaupunginhallituksen
(06.02.2017, § 126) antamin oikeuksin vuokrata Malmin Palloseura
ry:lle perustettavan yhtiön nimiin Tapaninkylän kaupunginosassa sijaitsevalta Tapanilan urheilukenttä-alueelta 21 196 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-39-9904-5) liikuntatoimintaa varten ajalle 01.05.2017 - 31.12.2032.

Liikuntajohtaja päätti 26.1.2018, 5 § lautakunnan antamin oikeuksin, että vuokrasopimus kirjataan Mosan Wembley Oy:n nimiin 19.1.2018 alkaen muiden vuokrasopimusehtojen säilyessä ennallaan.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti 25.5.2021, 11 §, vuokrata Mosan Wembley Oy:lle Tapanilan urheilukenttä-alueelta 21 196 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-39-9904-5) liikuntatoimintaa varten 31.12.2036 saakka.

Mosan Wembley Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 631 600 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 250 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 44 620 euron rahoituslaitoslainalla, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 189 480 euron avustuksella, Palloliiton 20 000 euron HatTrick-tuella, 90 000 euron omalla pääomalla sekä 37 500 euron yhteistyösopimuksilla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Mosan Wembley Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 75,6 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 250 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Mosan Wembley Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Rakennettavan huoltorakennuksen, katsomoiden ja lähiliikuntapaikan pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilu- ja vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.05.2021 § 66

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Mosan Wembley Oy:n lainahakemuksesta. Hakemus koskee Tapanilan urheilukentälle rakennettavaa huoltorakennusta ja urheilukentän kokonaisvaltaista kehittämistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 250 000 euron lainan myöntämistä Mosan Wembley Oy:lle 15 vuoden laina-ajalla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista urheilukentän kehittämiseksi yhtiölle vuokratulle maa-alueelle kaupungin edun mukaisena.

Mosan Wembley Oy on vuonna 1948 perustetun Malmin Palloseura ry:n kokonaan omistama yleishyödyllinen yhteisö. Yhtiö on perustettu hallinnoimaan Tapanilan urheilukentän aluetta. Seuran toiminta keskittyy vahvasti Koillis-Helsingin alueelle.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa huoltorakennus (MPS-talo) ja katsomot Tapanilan urheilukentälle sekä kunnostaa pysäköintialueet. Huoltorakennukseen on tarkoitus sisällyttää pukuhuonetilojen lisäksi tilat Malmin Palloseura ry:n toimistolle, neuvottelutilalle, seuran varustekaupalle sekä kahvilalle. Alueelle on myös suunniteltu lähiliikuntapaikan rakentamista.

Mosan Wembley Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan 631 600 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 250 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Muilta osin hanketta on suunniteltu rahoitettavan 90 000 euron omalla pääomalla, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 189 480 euron avustuksella, Palloliiton 20 000 euron HatTrick-tuella, 37 500 euron yhteistyösopimuksilla sekä 44 620 euron rahoituslaitoslainalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.