Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, Tapanilan urheilukenttä, Mosan Wembley Oy

HEL 2021-004789
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 77 §

Mosan Wembley Oy:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Helsingin
kaupungin 39. kaupunginosassa (Tapaninkylä) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn noin 21 156 m² suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-39-9904-5) vuokraamista Mosan Wembley Oy:lle liikuntatoimintaa varten.

Vuokrasopimus solmitaan liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2036 saakka liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Vuokralaisen kanssa tehty nykyinen vuokrasopimus päättyy uuden sopimuksen tullessa voimaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 16.4.2021 päivätty Mosan Wembley Oy:n hakemus. Hakemus koskee Tapanilassa sijaitsevan alueen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen (1.5.2017–31.12.2032) jatkamista 31.12.2036 saakka.

Yhtiö perustelee hakemustaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) jättämällään avustushakemuksella. Sen hyväksymisen ehdoksi AVI on asettanut, että vuokrasopimuksen tulee olla voimassa vähintään 15 vuoden ajan, vuoteen 2036 asti.

Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa hakemuksen hyväksymistä. Suunniteltu hanke palvelee liikuntatarkoituksia parantamalla nykyisiä olosuhteita seuratoiminnan ja muun lähiliikunnan näkökulmasta. Näin ollen hanke edistää kaupungin strategisia tavoitteita ja on lisäksi hakijan esille tuomista lähtökohdista katsottuna perusteltu kokonaisuus.

Mosan Wembley Oy on hakenut AVI:lta avustusta rakentaakseen vuokraamalleen tontille 350 k-m² kokoisen huolto- ja toimistorakennuksen yhdistelmän, ”MPS-Talon”. Rakennukseen on suunniteltu pukuhuonetilojen lisäksi Malmin Palloseura Ry:n (MPS) toimisto, seuran varustekauppa ja kahvila.

Mosan Wembley Oy on hakenut ”MPS-Talon” ja kentän katsomoiden rakentamista sekä pysäköintialueiden kunnostamista varten 250 000 euron lainaa kaupungin Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Tähän liittyvä lainalausunto käsiteltiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 11.5.2021.

Mosan Wembley Oy on Malmin Palloseura ry:n kokonaan omistama yleishyödyllinen yhteisö, joka ei yhtiöjärjestyksen mukaan voi jakaa voittoja. Yhtiö on perustettu hallinnoimaan Tapanilan urheilukentän aluetta sekä suunniteltua ”MPS-Taloa”.

Malmin Palloseura on vuonna 1948 perustettu helsinkiläinen jalkapalloseura. Tällä hetkellä MPS on jäsenmäärällä mitattua Helsingin kymmenen suurimman jalkapalloseuran joukossa. Seuran toiminta keskittyy vahvasti Koillis-Helsingin alueelle ja erityisesti Moisiontiellä Tapanilassa sijaitseville kahdelle tekonurmelle, niin sanotulle Mosan vanhalle tekonurmelle sekä kesällä 2019 valmistuneelle lämmitettävälle Mosan Wembleylle.

Asemakaava

Alueella on voimassa 9.2.1996 lainvoiman saanut asemakaava nro 9930, jossa vuokrattava alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Sisäinen vuokraus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kaupunkiympäristölautakunnalta (vuokratunnus Y3139-1) vuoden 2043 loppuun asti. Vuokra-alueen koko on noin 21 196 m². Alue on liikuntapaikkapalveluiden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 21 156 m². Varsinainen vuokra-alue koostuu 9 300 m²:n kenttäalueesta ja 431 m²:n asemakaavassa osoitetusta pysäköintialueesta. Ylläpitoalue on 11 425 m². Alueelle on tarkoitus rakentaa 350 k-m²:n suuruinen huolto- ja toimistorakennus.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Alueen vuokra on määritelty kenttä- ja pysäköintialueen 9 731 m² sekä asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden (350 k-m²) mukaan.

Kenttä- ja pysäköintialueen vuokra lasketaan pinta-alan perusteella, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1,00 euron neliömetrihintaa.

Rakennuksen osalta vuokra lasketaan kerrosneliömetrien perusteella, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12,00 euron kerrosneliömetrihintaa.

Täysimääräinen vuosivuokra vuokrauksen alkaessa (vuoden 2020 keski-indeksillä 1974) on 13 749,90 euroa (alv 0%).

Perusvuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta. Vuokrasta peritään huoltorakennuksen osalta 50 %.

Täysimääräisen vuokran laskukaavat:

Kenttä- ja pysäköintialue:
9 731 m² x 1,00 €/m² x 5 % x 19,74 = 9 604,50 €

Huoltorakennus:
350 kem² x 12 €/kem² x 5 % x 19,74 = 4 145,40 €

Ylläpitoalueen osalta ei peritä vuokraa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään huoltorakennuksen osalta 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka.

Vuokranmääräytymisestä vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Perittävä vuosivuokra on sopimuksen alkaessa kenttä- ja pysäköintialueen osalta 9 604,50 euroa ja huoltorakennuksen osalta 2 072,70 euroa. Perittävä vuosivuokra on yhteensä 11 677,20 euroa.

Tammikuun 1. päivästä 2022 lukien täysimääräinen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu on 100 siten, että perusvuosivuokra on kenttä- ja pysäköintialueen osalta 486,55 euroa ja huoltorakennuksen osalta 210,00 euroa vuodessa sekä niitä vastaava perusindeksi on 100.

Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Vuokranantajan puolelta vuokrasopimus on mahdollista solmia liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lähtien 31.12.2036 saakka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää liikuntajohtajalle sopimuksen allekirjoitusoikeuden sekä oikeuden tehdä vähäisiä muutoksia vuokrasopimukseen.

Mosan Wembley Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan rakentamisesta ja ylläpidosta. Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Mosan Wembley Oy:n kanssa sisältää vuokratukea. Vuokra-aluetta käytetään pääasiallisesti urheilutoimintaan. Vuokra-alueen pääasiallisia käyttäjiä ovat lähialueiden jalkapalloilijat. Lisäksi vuokra-aluetta käyttävät lähialueiden koulut sekä paikalliset asukkaat. Maanvuokrasopimukseen sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Toimivalta

Hallintosäännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa- alueiden vuokrauksesta enintään 20 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.05.2021 § 65

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.