Hankinta, M100- ja M200-metrojunien pyörät, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-004816
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 103 §

KLW Wheelco SA:n hankintaoikaisuvaatimus M100- ja M200-metrojunien pyörien hankinnasta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta hylkäsi esityksessä mainituilla perusteilla KLW Wheelco SA:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien toimitusjohtajan päätöstä 19.4.2021 (45 §) M100- ja M200-metrojunien pyörien hankinnasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaistavaksi vaadittu päätös

Liikenneliikelaitoksen (jäljempänä HKL tai hankintayksikkö) toimitusjohtaja sulki 19.4.2021 (45 §) KLW Wheelco SA:n (jäljempänä KLW) tarjouksen pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sekä päätti tehdä hankintasopimuksen M100- ja M200- metrojunien pyörien hankinnasta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Skinest Finland Oy:n kanssa hankinta-asiakirjoista tarkemmin ilmenevin ehdoin. Hankinta perustui HKL:n tarjouskilpailuun 79H20.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (1398/2016, erityisalojen hankintalaki) 123 §:n mukaan lain soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin sovelletaan vastaavasti, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Erityisalojen hankintalain 114 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Erityisalojen hankintalain 118 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee.

KLW on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen koskien toimitusjohtajan 19.4.2021 päätöstä M100- ja M200-metrojunien pyörien hankinnasta. Hankintapäätös on annettu KLW:lle tiedoksi sähköisesti 4.5.2021. Siten valitusaika on päättynyt 18.5.2021.

KLW:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut HKL:lle 14.5.2021, joten hankintaoikaisuvaatimus on tehty hankintalain mukaisessa määräajassa. Valituksenalainen päätös (liite 1) ja hankintaoikaisuvaatimus (liite 2) ovat esityslistan liitteinä.

KLW:n hankintaoikaisuvaatimus

KLW pyytää hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että hankintayksikkö muuttaa tehtyä hankintapäätöstä ja ottaa KLW:n mukaan tarjouskilpailuun.

KLW on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksessaan lisäselvitystä konsernista, johon KLW kuuluu. Selvitys sisältää tietoa konsernin rakenteesta ja yhtiöiden omistussuhteista. Lisäksi hankintaoikaisuvaatimukseen on liitetty konsernin emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2020.

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Sovellettavat oikeusohjeet

Erityisalojen hankintalain 90 §:n 2 momentin mukaan ehdokkaan tai tarjoajan taikka niiden ryhmittymän on osoitettava hankintayksikölle taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien sekä muiden vaatimusten täyttyminen. Näyttönä voidaan käyttää yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat ehdokkaiden tai tarjoajien taikka ryhmittymän käytettävissä.

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja.

Erityisalojen hankintalain 78 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jos jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan erityisalojen hankintalain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Erityisalojen hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Arviointi ja johtopäätökset

Hankintayksikkö toteaa, että tarjoajan soveltuvuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Soveltuvuusvaatimusten tarkistamisen yhteydessä hankintayksikkö havaitsi, että KLW:n tarjous sisältää ristiriitaista tietoa eikä täytä tarjouspyynnössä tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia taloudellisten edellytysten sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmien osalta. Ristiriidat koskivat muiden yksiköiden voimavarojen käyttöä. Ennen tarjouskilpailusta poissulkemista hankintayksikkö lähetti KLW:lle täsmennyspyynnön, jossa pyydettiin täsmentämään ja näyttämään toteen, miten muiden yksiköiden voimavarat, joihin KLW:n tarjouksessa oli vedottu, ovat tarjoajan käytettävissä. Täsmennyspyynnössä todettiin, että näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat tarjoajan käytettävissä.

Hankintayksikkö toteaa, ettei se ole saanut tarjoajien soveltuvuusvaatimusten tarkistuksen yhteydessä täsmennyspyynnöllä KLW:ltä tarvittavaa näyttöä siitä, että emoyhtiön ja konsernin toisen tytäryhtiön voimavarat ovat tarjoajan käytettävissä. KLW:n hankintayksikölle toimittamassa täsmennyksessä kuvattiin konsernin rakennetta ja omistussuhteita. Täsmennyksestä ei käynyt ilmi, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat olisivat tarjoajan käytettävissä.

Hankintayksikkö toteaa, että KLW suljettiin pois tarjouskilpailusta, koska se ei edellä mainitusta johtuen täyttänyt tarjouspyynnöllä tarjoajalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella hankintapäätöstä tulisi muuttaa. Erityisalojen hankintalain 3 §:n mukainen tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetetussa määräajassa. Annettua tarjousta ei voi parantaa jälkikäteen. Näin ollen hankintayksikkö ei voi ottaa arvioinnissa huomioon KLW:n hankintaoikaisuvaatimuksessa esittämiä lisäselvityksiä. Hankintayksikkö toteaa, että se on menetellyt asiassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden sekä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Edellä mainituin perustein johtokunta päättää hylätä KLW:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 19.04.2021 § 45

Päätös

Toimitusjohtaja päätti sulkea tarjoajan KLW Wheelco SA:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Toimitusjohtaja päätti tehdä hankintasopimuksen M100- ja M200-metrojunien pyörien hankinnasta tarjousten vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Skinest Finland Oy:n kanssa yhteensä 427.950,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailuun (79H20, 5.2.2021) M100- ja M200-metrojunien pyörien hankinnasta vuosille 2021-2024. Hankinta perustuu pyörien elinkaareen sekä pyörävaihtoon liittyvään telikunnostuksen aikatauluun.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelyä, koska hankinta ylitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 5.2.2021 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 2021/S 025-062401. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjouspyyntöasiakirjojen avulla. Tarjouksien jättämisen määräaika oli 11.3.2021 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi tarjoajaa:

  • BONATRANS GROUP a.s.
  • CAF Miira, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.
  • KLW Wheelco SA
  • Lucchini Sweden AB
  • Skinest Finland  Oy

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja.

Soveltuvuusvaatimuksien tarkistuksessa havaittiin, ettei tarjoaja KLW Wheelco SA täyttänyt tarjoajalle asetettuja soveltuvuusvaatimuksia ja HKL sulki tarjoajan tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö lähettää erikseen tarkemman perustelumuistion poissuljetulle tarjoajalle.

Muut tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut pakolliset vaatimukset.

Hankintayksikkö tarkisti, että saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyn mukaiset vähimmäisvaatimukset.

Soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimusten tarkastamisen jälkeen tarjousten vertailu suoritettiin seuraavien tarjoajien kesken:

  • BONATRANS GROUP a.s.
  • CAF Miira, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.
  • Lucchini Sweden AB
  • Skinest Finland Oy

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen soveltuvuusvaatimuksissa.

Tarjousten vertailuhinnat on esitetty alla:

Tarjoaja
Vertailuhinta
Skinest Finland  Oy
427.950,00 €
BONATRANS GROUP a.s.491.600,00 €
CAF Miira, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.
504.540,00 €
Lucchini Sweden AB
534.000,00 €

Tarjouspyynnön mukaisesti sopimus tehdään edullisimman tarjouksen antaneen Skinest Finland Oy:n kanssa.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, hankintainsinööri, puhelin: 09 310 22691

jaakko.laurila@hel.fi

Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 32902

ulla.yli-kullas@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hankintapäätös
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.