Ryhmäaloite, KD&Sin, täyden palvelun energiarenessanssista

HEL 2021-005024
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 801 §

V 24.11.2021, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite täyden palvelun energiarenessanssitoiminnasta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloitteessa esitetään, että kaupunki ottaisi kokonaisvaltaista vastuuta yksityisten asuntoyhtiöiden energiatehokkuushankkeista. Palveluun kuuluisi ryhmäaloitteen mukaan tietojen ja neuvojen antamisen lisäksi se, että kaupunki ottaisi vastuun remontin suunnittelusta, toteutuksesta ja lainoittamisesta.

Kuten ryhmäaloitteessa todetaan, rakennusten lämmittämiseen liittyvien kasvihuonepäästöjen vähentäminen on erittäin tärkeässä asemassa, jotta Helsinki voi olla hiilineutraali vuonna 2035. Hiilineutraalisuustavoitetta on äskettäin hyväksytyssä kaupunkistrategiassa aikaistettu vuoteen 2030. Nykyistä energiarenessanssitoimintaa ei kuitenkaan voida laajentaa ryhmäaloitteessa esitetyllä tavalla.

Energiarenessanssitoiminta on vasta aloitettu ja on tärkeää, että palvelua kehitetään taloyhtiöiden tarpeet huomioiden. Toiminnan laajentaminen sille tasolle, jota aloitteessa esitetään, on kuitenkin ongelmallista. Huomioitavia ongelmakohtia tai kysymyksiä olisivat ainakin seuraavat seikat:

 • Aloitteessa esitetty toimintamalli ei kuulu kunnan toimialaan.
 • Suunnittelutyön siirtäminen kunnalle heikentäisi suunnittelualan yritysten toimintaedellytyksiä.
 • Toiminta vaatisi oman liikelaitoksen perustamista eikä liiketoiminnan tasapuolisuuden varmistaminen olisi mahdollista. Osaavista suunnittelijoista on kova kilpailu yksityisellä puolella eli pätevän työvoiman palkkaaminen voi olla haastavaa.
 • Aloitteessa esitetty suunnittelutehtävä ei sovi kaupungin vastuulle. Muun muassa ristiriitatilanteissa toimiminen olisi ongelmallista. Suunnittelu sekä hankkeiden toteutus eivät sopisi energiarenessanssitoiminnan rooliin suhteessa rakennusvalvontapalveluihin.
 • Pääkaupunkiseudulla rahoituksen saaminen  ei tyypillisesti ole ongelma taloyhtiöille.
 • Aloitteessa esitetty 10 % energiakustannusten pienenemisestä on haasteellista määritellä.
 • Energiahankkeita voidaan jo nykyisellään toteuttaa niin, että niiden vastikevaikutus on nolla tai jopa vastiketta pienentävä eli osakas ei lähtökohtaisesti joudu taloudellisesti huonompaan asemaan.
 • On epäselvää, miten toiminta suhtautuisi ARA:n tukiin.

Edellä mainituista seikoista johtuen energiarenessanssitiimin toimintaa on tarkoituksenmukaista jatkaa tasapuolisena neuvontapalveluna, eikä sitä ole perusteltua laajentaa sellaisille osa-alueille, joilla on jo olemassa hyvin toimivat ja vakiintuneet toiminnanharjoittajat. Lisäksi on huomioitava, että kaupunki vastaa oman kiinteistökantansa ylläpidosta sekä kehittämisestä ja vastaavasti muut kiinteistöjen omistajat huolehtivat omista velvoitteistaan.

Nykyisellään energiarenessanssitiimi tarjoaa puolueetonta neuvontaa ja tietoa taloyhtiöille ja auttaa energiahankkeiden läpiviennissä. Toiminnan tavoitteena on yksityisen asuinrakennuskannan energiankulutuksen pienentäminen osana Helsingin hiilineutraaliustavoitteita. Energiarenessanssitiimi
aloitti toimintansa 1.3.2021, jonka jälkeen yli 100 taloyhtiötä on ottanut tiimin asiantuntijoihin yhteyttä. Toimintaa kehitetään syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana taloyhtiöiltä kerättävän palautteen perusteella.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 420

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Täyden palvelun energiarenessanssia koskevassa ryhmäaloitteessa ehdotetaan, että kaupunki ottaisi kokonaisvaltaista vastuuta yksityisten asuntoyhtiöiden energiatehokkuushankkeista. Kuten ryhmäaloitteessa todetaan, rakennusten lämmittämiseen liittyvien kasvihuonepäästöjen vähentäminen on erittäin tärkeässä asemassa, jotta Helsinki voi olla hiilineutraali vuonna 2035. Helsingin rakennusvalvontapalveluiden kanta kuitenkin on, että nykyistä energiarenessanssitoimintaa ei voida laajentaa aloitteessa esitetyllä tavalla.

Energiarenessanssitoiminta on vasta aloitettu ja on tärkeää, että palvelua kehitetään taloyhtiöiden tarpeet huomioiden. Toiminnan laajentaminen sille tasolle, jota aloitteessa esitetään, on kuitenkin ongelmallista. Huomioitavia ongelmakohtia tai kysymyksiä olisivat muun muassa seuraavat seikat:

 • Aloitteessa esitetty toimintamalli ei kuulu kunnan toimialaan vaan se on ”markkinaehtoista” toimintaa.
 • Heikentäisikö suunnittelutyön siirtäminen kunnalle suunnittelualan yritysten toimintaedellytyksiä?
 • Vaatisiko toiminta oman liikelaitoksen perustamista ja olisiko liiketoiminta tasapuolista? Osaavista suunnittelijoista on kova kilpailu yksityisellä puolella eli pätevän työvoiman palkkaaminen voi olla haastavaa.
 • Onko suunnitteluvastuun ottaminen soveliasta kaupungin toimintaa ja miten toimittaisiin esim. ristiriitatilanteissa? Miten suunnittelu sekä hankkeiden toteutus sopisi energiarenessanssitoiminnan rooliin suhteessa rakennusvalvontaan?
 • Pääkaupunkiseudulla rahoituksen saaminen ei tyypillisesti ole ongelma taloyhtiöille.
 • Miten määritellään aloitteessa esitelty 10 % energiakustannusten pienenemisestä?
 • Energiahankkeita voidaan jo toteuttaa niin, että niiden vastikevaikutus on nolla tai jopa vastiketta pienentävä eli osakas ei lähtökohtaisesti joudu taloudellisesti huonompaan asemaan.
 • Miten toiminta suhtautuisi ARA:n tukiin?

Näistä seikoista johtuen energiarenessanssitiimin toiminnassa on tarkoituksenmukaista pysyä tasapuolista neuvontaa antavana tahona, eikä laajentaa toimintaansa sellaisille osa-alueille, joilla on jo olemassa hyvin toimivat ja vakiintuneet toiminnanharjoittajat. Lisäksi on huomioitava, että kaupunki vastaa oman kiinteistökantansa ylläpidosta sekä kehittämisestä ja on luontevaa, että muut kiinteistöjen omistajat huolehtivat omista velvoitteistaan.

Nykyisellään Energiarenessanssitiimi tarjoaa puolueetonta neuvontaa ja tietoa taloyhtiöille ja auttaa energiahankkeiden läpiviennissä. Toiminnan tavoitteena on yksityisen asuinrakennuskannan energiankulutuksen pienentäminen osana Helsingin hiilineutraaliustavoitteita. Energiarenessanssitiimi aloitti 1.3.2021, jonka jälkeen yli 100 taloyhtiötä on ottanut tiimin asiantuntijoihin yhteyttä. Toimintaa kehitetään syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana taloyhtiöiltä kerättävän palautteen perusteella.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Petri Perkiömäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 26418

petri.perkiomaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi