Määrärahan myöntäminen, projektialueiden esirakentaminen vuonna 2021

HEL 2021-005217
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 435 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt Khn käytettäväksi, määrärahoja yhteensä 69,3 milj. euroa seuraavasti:

Ta-alakohta
Euroa
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen
10 800 000
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen
45 500 000
8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen
3 900 000
8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen
2 900 000
8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen
2 800 000
8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen
300 000
8 01 02 09 Malmin esirakentaminen
3 100 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa esirakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2021 talousarviossa projektialuekohtaiset esirakentamismäärärahat yhteensä 69,3 milj. euroa on varattu sitovaan alakohtaan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt ja osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Esirakentamismäärärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2021 on seuraava:

Länsisataman esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 10,8 milj. euroa.

Länsisataman esirakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty noin 184,0 milj. euroa. Vuosina 2022-2031 Länsisataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 95,0 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Ahdinaltaan, Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin sekä Hernesaaren alueen esirakentamiseen.

Talousarviokohdan määräraha 10,8 milj. euroa haetaan kokonaisuudessaan.

Kalasataman esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 45,5 milj. euroa.

Kalasataman esirakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 151,4 milj. euroa. Vuosina 2022-2031 Kalasataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 247,0 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Verkkosaaren pohjoisosan, Vilhovuorenkadun ja Nihdin esirakentamiseen sekä tiilisen kaasukellon peruskorjaukseen.

Talousarviokohdan määräraha 45,5 milj. euroa haetaan kokonaisuudessaan.

Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 3,9 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty n. 26,0 milj. euroa. Vuosina 2021-2029 Kruunuvuorenrannan esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 45,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Kruunuvuoren asemakaava-alueen, Hopealaakson liikuntapuiston, Laajasalontien sekä Koirasaarten esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviomääräraha 3,9 milj. euroa.

Kuninkaankolmion esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 2,9 milj. euroa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä on Kuninkaankolmion esirakentamiseen käytetty yhteensä 12,2 milj. euroa. Kuninkaankolmion esirakentamistöihin on vuosina 2022-2025 suunniteltu tarvittavan yhteensä 7,5 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Lammenrannan asemakaava-alueen ja Ellen Thesleffin puiston sakka-altaan ja puistoalueen esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviomääräraha 2,9 milj. euroa.

Pasilan esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 2,8 milj. euroa.

Pasilan esirakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty yhteensä 26,9 milj. euroa. Pasilan esirakentamistöihin on vuosina 2022-2031 suunniteltu tarvittavan yhteensä n. 45,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Ratapihakortteleiden ja Ilmalantorin esirakentamiseen.

Talousarviokohdan määräraha 2,8 milj. euroa haetaan kokonaisuudessaan.

Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen selvityksiin, toimenpiteisiin ja esirakentamiseen on vuodelle 2021 varattu 0,3 milj. euroa.

Vuosina 2022-2031 on määrärahaa suunniteltu tarvittavan yhteensä n. 225,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Koivusaaren alueen suunnitteluun ja muihin pienempiin täydennysrakentamisalueiden kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointia varten.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviomääräraha 0,3 milj. euroa.

Malmin esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 07 Malmin esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 3,1 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. maakaasurunkoputken esirakentamiseen ja kaavojen toteutettavuuden ja pohjanvahvistustarpeiden suunnitteluun.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviomääräraha 3,1 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää määrärahaa projektialueiden esirakentamista varten yhteensä 69 300 000 euroa vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.