Yhtymäkokoukset vuonna 2021, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

HEL 2021-005219
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 103 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 14.9.2021 klo 9.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa esittämään toimikaudeksi 2021–2025 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä:

puheenjohtajaksi Matias Pajula ja varajäseneksi Sanna Hämäläinen
varapuheenjohtajaksi Pekka Sauri ja varajäseneksi Jessica Karhu
jäseneksi Tuulia Pitkänen
jäseneksi Sampsa Rydman ja varajäseneksi Reetta Angelvo-Riipinen
jäseneksi Elina Kauppila ja varajäseneksi Ilpo Haaja 
jäseneksi Björn Månsson
jäseneksi Laura Rissanen ja varajäseneksi Juho Jokinen
varajäseneksi Yuri Birjulin
varajäseneksi Teija Makkonen

ja kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä:

jäseneksi Petteri Auvinen ja varajäseneksi Susanna Kallama 
jäseneksi Janne Vikman  ja varajäseneksi Dalena Bui
jäseneksi Laura Korpinen ja varajäseneksi Erkki Karinoja

sekä hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 14.9.2021. Yhtymäkokouksessa valitaan hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä esitetään hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta ja osavuosikatsaus 1/2021.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on enintään neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenkuntien ääni valtaa jakaantuu perussopimuksen mukaan asukaslukujen suhteessa kuitenkin siten, että yhden kunnan ääniosuus voi olla enintään 50 %. Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen paikkajako määräytyy 12 §:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Tämän mukaisesti Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tämän mukaisesti Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä varapuheenjohtajan.

Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Poliittisen suhteellisuuden mukaan Helsinki nimeää kolme jäsentä ja jäsentä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.05.2021 § 71

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokouksessa 25.5.2021 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksen arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen.

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 71 055 875,11 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

4. kannattamaan hallituksen esitystä, jonka mukaan

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2020.

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä laskuteta korkoa vuodelta 2020 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen.

5. todettiin Hannele Luukkaisen menettäneen yleisen vaalikelpoisuuden tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään jäsenkunnasta poismuuton vuoksi; sekä valittiin hänen tilalle uusi tarkastuslautakunnan jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6. kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä johtajasopimuksen erokorvauksen osalta.

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena yhtymäkokouksen ajankohta korjataan muotoon 25.5.2021 klo 11.00.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta esittää Maria Mielaa tarkastuslautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, esityslista
2. Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, liitteet, hallituksen lausunto, osavuosikatsaus, arviointikertomus ja ääniluettelo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.