Määrärahan myöntäminen, projektialueiden katujen toteuttaminen vuonna 2021

HEL 2021-005220
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 436 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, yhteensä 77,9 milj. euroa määrärahoja seuraavasti:

Ta-alakohta
Euroa
 
 
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti   
200 000
8 03 02 02 Länsisatama
16 100 000
8 03 02 03 Kalasatama
11 400 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta
17 000 000
8 03 02 05 Pasila
19 000 000
8 03 02 06 Kuninkaankolmio
1 800 000
8 03 02 07 Kruunusillat
10 800 000
8 03 02 09 Malmi
1 600 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa katujen toteuttamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2021 talousarviossa projektialuekohtaiset katumäärärahat yhteensä 77,9 miljoonaa euroa on varattu sitovaan alakohtaan 8 03 02 Projektialueiden kadut osoitettuna kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Katuhankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2021 on seuraava:

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa vuodelle 2021 varattu määrärahaa 0,2 miljoonaa euroa.

Kamppi-Töölönlahti alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 48,7 miljoonaa euroa. Alueen arvioidaan valmistuvan vuonna 2027. Suurimpia tulevia hankkeita ovat Töölönlahden tulvasuojelu, jonka toteutuksen käynnistäminen on viivästynyt vesilupaan liittyvän valituksen vuoksi sekä Finlandiatalon perusparantamiseen sidoksissa olevan Karamzininrannan toteutus.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarvioon varattu 0,2 miljoonaa euroa.

8 03 02 02 Länsisatama

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 02 Länsisatama on talousarviossa varattu 16,1 miljoonaa euroa.

Länsisataman alueen katu- ja rantarakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 146,6 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 160 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 Jätkäsaaren alueella määrärahaa käytetään mm. Atlantinsillan ja Gibralttarinaukion rakentamiseen sekä Melkinlaiturin alueen viimeistelyyn asuntotuotannon edellyttämässä laajuudessa. Ruoholahdessa rakennetaan Kaapeliaukiota, Kaapelipuistoa ja osa Tammasaarenkadusta, joka mahdollistaa uuden rakenteilla olevan Tanssintalon ja peruskorjatun Kaapelitehtaan rakennusten käyttöönoton. Telakkarannassa jatkuu Telakkakadun ja siihen liittyvien katujen rakentaminen.

Länsisatamassa arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarvioon varattu määräraha 16,1 miljoonaa euroa.

8 03 02 03 Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 03 Kalasatama on varattu 11,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä on Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin käytetty 131,3 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 arvioidaan Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin tarvittavan n. 134 milj. euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Verkkosaaren pohjoisosan katujen, Verkkosaarenkanavan ja Vilhonvuorenkadun rakentamiseen. Määrärahaa käytetään myös Kalasatama-Pasila -raitiotiehankkeen kehitysvaiheeseen.

Talousarviokohdan määräraha 11,4 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta on talousarviossa varattu 17,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä Kruunuvuorenrantaan on käytetty 60,6 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 arvioidaan Kruunuvuorenrannan katuihin tarvittavan 135 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Haakoninlahti 2 katujen rakentamiseen, Kruunuvuoren pohjoisosan katujen ja Laajasalontien bulevardin rakentamiseen sekä Herttoniemessä Laivalahdenkadun ja Suunnittelijankadun rakentamiseen. Myös Kruunusillat-allianssin valmistelevat työt alkavat Kruunuvuorenrannan alueella.

Talousarviokohdan määräraha 17,0 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 03 02 05 Pasila

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 05 Pasila on talousarviossa varattu 19,0 miljoonaa euroa ja ylitysoikeutta on käytettävissä 0,945 miljoonaa euroa.

Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 171,1 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan n. 157,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. raitiotien rakentamiseen Pasilankadulta Ilmalantorille sekä Veturitien ja Ratapihakortteleiden pohjoisten osien katujen rakentamiseen. Lisäksi on varauduttu Kalasatamasta Pasilaan –raitiotiehankkeeseen liittyvään suunnitteluun ja rakentamiseen.

Talousarviokohdan määräraha 19,0 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 03 02 06 Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion alueelle on talousarvion alakohtaan 8 03 02 06 vuodelle 2021 varattu 1,8 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty n. 26,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2030 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 19,0 miljoonaa euroa.

Määrärahaa käytetään mm. Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaava-alueen katu- ja kunnallistekniikan rakentamiseen ja Honkasuon alueella Honkasuontien ja Rajatorpantien liittymäalueen rakentamiseen.

Kuninkaankolmion katumäärärahatarve vuonna 2021 on talousarvioon varattu määräraha 1,8 miljoonaa euroa.

8 03 02 07 Kruunusillat

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 07 Kruunusillat on talousarviossa vuodelle 2021 varattu 10,8 miljoonaa euroa.

Kruunusiltoihin on kaupunginvaltuuston hankepäätöksen (31.8.2016) jälkeen käytetty 7,45 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2027 Kruunusiltoihin arvioidaan tarvittavan katumäärärahaa 124,22 miljoonaa euroa (kustannusarvio 4/2021). Allianssin tavoitekustannuslaskenta on käynnissä, ja raitiotiehankkeen enimmäishinnasta tehdään tarvittaessa esitys valtuustolle.

Talousarviokohdan määräraha 10,8 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 03 02 09 Malmi

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 09 Malmi on talousarviossa varattu 1,6 miljoonaa euroa.

Vuosina 2022-2030 arvioidaan Malmin katuihin tarvittavan n. 32,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. ensimmäisen asemakaava-alueen Nallenrinteen katu- ja rakennussuunnitelmien laadintaan sekä väliaikaiskäyttöä palvelevien reittien ja toimintojen toteuttamiseen. Arvioitu määrärahatarve on talousarvioon varattu määräraha 1,6 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää projektialueiden katujen toteuttamiseen yhteensä 77,9 miljoonaa euron määräraha vuoden 2021 talousarviokohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.