Määrärahan myöntäminen, projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttaminen vuonna 2021

HEL 2021-005221
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 437 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 04 02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, yhteensä 7,1 miljoonaa euroa määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta
Euroa
 
 
8 04 02 02 Länsisatama
2 500 000
8 04 02 03 Kalasatama
1 000 000
8 04 02 04 Kruunuvuorenranta
1 000 000
8 04 02 05 Pasila
1 000 000
8 04 02 06 Kuninkaankolmio
1 000 000
8 04 02 09 Malmi
600 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa puistojen ja liikunta-alueiden suunnittelua ja rakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2021 talousarviossa kohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet on varattu yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, joka on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön.

Puisto- ja liikunta-aluehankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2021 on esitetty seuraavassa:

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2021 varattu 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi on käytettävissä vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,452 miljoonaa euroa.

Länsisataman puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 20,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan n. 40,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Saukonpaadenpuiston rakentamiseen. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on käytettävissä oleva 2,953 miljoonaa euroa.

8 04 02 03 Kalasataman puistot

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Kalasataman puistot on vuodelle 2020 varattu 1,0 miljoonaa euroa.

Kalasatamanpuistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 6,3 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 8,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään Loviseholminpuiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarvioon varattu määräraha 1,0 miljoonaa euroa.

8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2021 varattu 1,0 miljoonaa euroa.

Vuosina 2021-2031 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan n. 31,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Hopealaakson liikuntapuiston ja Stansvikin kartanopuiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarvioon varattu määräraha 1,0 miljoonaa euroa.

8 04 02 05 Pasilan puistot

Pasilan puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 04 02 05 vuodelle 2021 varattu 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi on käytettävissä vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,085 miljoonaa euroa.

Pasilan puistojen rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 1,4 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 6,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään Konepajanpuiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on käytettävissä oleva 1,09 miljoonaa euroa.

8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot

Kuninkaankolmion puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 04 02 06 vuodelle 2021 varattu 1,0 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 3,8 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2028 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 11,9 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Taidemaalarinpuiston rakentamiseen kiinteistöjen valmistumisen edellyttämässä aikataulussa.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviossa varattu määräraha 1,0 miljoonaa euroa.

8 04 02 09 Malmin puistot

Malmin puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 04 02 09 vuodelle 2021 varattu 0,6 miljoonaa euroa.

Malmin puistojen suunnitteluun on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty o,2 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan n. 32,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Nallerinteen asemakaava-alueen puistosuunnitteluun.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviossa varattu määräraha 0,6 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen yhteensä 7,1 miljoonan euron määräraha vuoden 2021 talousarviokohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi ao. kohdista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.