Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Maahanmuuttovirastolle

HEL 2021-005286
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 600 §

Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Maahanmuuttovirastolle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin vastaanottokeskuksen siirtämisestä Maahanmuuttovirastolle 25.10.2021 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kansliapäällikköä allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää 22.6.2021 § 136, että sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvan Helsingin vastaanottokeskuksen toiminta siirretään Maahanmuuttovirastolle 24.10.2021 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Liikkeenluovutuksesta allekirjoitetaan sopimus (liite 1), johon kirjattujen ehtojen ja periaatteiden mukaisesti Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnot ja niihin liittyvä henkilöstö siirtyvät näitä toimintoja välittömästi jatkavalle Maahanmuuttovirastolle.

Siirtyvää Helsingin kaupungin omistamaa irtaimistoa tai käyttöomaisuutta (omaisuuseriä) ei ole. Tällä sopimuksella ei siirry käyttö- tai vaihto-omaisuutta tai sopimuksia eikä mitään muutakaan kaupungin omistamaa omaisuutta. Helsingin kaupunki on irtisanonut vastaanottokeskuksen toimintaan liittyvät sopimukset. Maahanmuuttovirasto tekee omat sopimuksensa.

Helsingin vastaanottokeskus on yksi tärkeimmistä vastaanottoyksiköistä turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmässä. Vastaanottokeskuksen kokonaisasiakasmäärä on ollut jatkuvasti maan suurin. Tällä hetkellä asiakkaita on noin 940.

Helsingin kaupunki on ylläpitänyt turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta vuodesta 1995 alkaen. Vastaanottokeskuksen ylläpito on perustunut valtion kanssa tehtyyn sopimukseen, jota on päivitetty Maahanmuuttoviraston (Migri) kanssa 28.9.2016 tehdyllä sopimuksella (liite 2).

Helsingin kaupunki on järjestänyt vastaanottopalveluja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) ns. vastaanottolain 3 §:n 1 ja 2 kohdissa tarkoitetuille henkilöille, jotka asuvat Helsingin kaupungin vastaanottokeskuksessa, vastaanottokeskukselle virallisesti ilmoitetuissa osoitteissa yksityismajoituksessa tai muissa vastaanottokeskuksen ja Maahanmuuttoviraston hyväksymissä paikoissa. Helsingin vastaanottokeskus ja erityisesti Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön Helsingin toimipiste ovat lisäksi tehneet tiivistä yhteistyötä kauttakulkukeskuksena eli niin sanottuna transit-yksikkönä.

Kaupunki on järjestänyt vastaanotto- ja säilöönottopalveluja Helsingin säilöönottoyksikön lisäksi neljässä toimipisteessä. Toiminta on päättynyt näissä kaikissa yhtä vastaanottokeskusta ja yhtä yksityisesti majoittuneiden turvapaikanhakijoiden palvelupistettä lukuun ottamatta.

Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan nykyinen kokonaisuus koostuu näistä kahdesta yksiköstä, joiden toiminta siirretään liikkeenluovutussopimuksella Maahanmuuttovirastolle, koska Maahanmuuttoviraston ja Helsingin kaupungin välinen sopimus Helsingin vastaanottokeskuksen ylläpitämisestä päättyy 24.10.2021.

Sopimuksen päättymisen jälkeen Maahanmuuttovirasto jatkaa vastaanottokeskuksen toimintaa Helsingissä omana toimintanaan 25.10.2021 alkaen. Toiminnan jatkumista on valmisteltu Maahanmuuttoviraston asettamassa siirtohankkeessa, jonka alatyöryhmiin on osallistunut kaupungin edustajia mukaan lukien henkilöstön edustajat. Siirto on luonteva osa Maahanmuuttoviraston nykyistä toimintaa ja strategiaa, jonka mukaan virasto vastaa vastaanottojärjestelmän kannalta kriittisten toimintojen ylläpidosta omana toimintanaan.

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Palvelukokonaisuuden piiriin kuuluva henkilöstö siirtyy Maahanmuuttoviraston palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein niin sanottuina vanhoina työntekijöinä ja siirtymässä sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n sekä kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 25 §:n säännöksiä. Liikkeen luovutuksesta on laadittu henkilöstön siirtoa koskeva asiakirja (siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä). Siirtomuistiossa esitetään siirron vaikutukset henkilöstön asemaan, palkkaukseen, henkilöstöetuuksiin ym. henkilöstöä koskeviin asioihin.

Palvelussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Henkilöstö siirtyy Maahanmuuttoviraston palvelukseen kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisin ehdoin. Ehdot ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Sen jälkeen sovelletaan valtion työ- ja virkaehtosopimuksia. Henkilöt siirtyvät luovutushetkellä aikaisempia tehtäviään vastaaviin tai saman tasoisiin tehtäviin. Työtehtäviä voidaan ennen luovutushetkeä täsmentää yhteisin neuvotteluin.

Siirtyvä henkilöstö jatkaa luovutuspäivänä vastaanottokeskuksen nykyisissä toimitiloissa. Maahanmuuttovirasto on tehnyt kohteista vuokrasopimukset.

Liikkeenluovutuksen kohteena olevassa toiminnossa on 22 työsopimussuhteista työntekijää ja kuusi viranhaltijaa. Lisäksi 14 henkilöä on määräaikaisessa palvelussuhteessa 24.10.2021 saakka.

Siirtyvän henkilöstön lukumäärä tarkentuu lopullisesti siirtohetkellä. Luovutuksensaaja tarvitsee vähintään 35 työntekijää.

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisen asuminen pyritään turvaamaan kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta niiden päättymiseen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään uudelleen.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstötoimikunnassa. Henkilökohtaiset kuulemiset on järjestetty. Siirtoneuvottelu on järjestetty ja siirtomuistion henkilöstön asemaa koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Maahanmuuttoviraston edustajat ovat osallistunet yhteistoimintakokouksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä poiketen liikkeenluovutuksen ajankohdaksi on täsmennetty 25.10.2021. Helsingin vastaanottokeskuksen ylläpitämistä koskeva liikkeenluovutuksen osapuolten välinen sopimus päättyy 24.10.2021. Maahanmuuttovirasto jatkaa toimintaa välittömästi 25.10.2021 lukien, joten tätä päivää on pidettävä liikkeenluovutuspäivänä.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston, henkilöstöosaston, talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kanssa.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.06.2021 § 136

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin vastaanottokeskuksen siirtämisen Maahanmuuttovirastolle 24.10.2021 alkaen liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti, ja
- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto@hel.fi

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.