Toiminta-alueen laajentaminen, sopimusalue 3, Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

HEL 2021-005289
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 701 §

Kaupunginhallituksen 21.6.2021 § 486 tekemän päätöksen täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön allekirjoittamaan kaupunginhallituksen 21.6.2021 § 486 päätöksen mukaiset sopimusalueen 3 rakennuttajasopimuksen mukaiset kauppakirjat Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n A-osakkeista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 21.6.2021 § 468 päättänyt Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n (palveluyhtiö) toiminta-alueen laajentamisesta päätöksen liitteen mukaiselle sopimusalueelle 3. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimusalueen 3 rakennuttajasopimuksen sekä merkintä- ja käyttösopimuksen sekä oikeuttanut kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön allekirjoittamaan sopimusalueen 3 osalta rakennuttajasopimuksen.

Päätöksen mukaan kaupunki sitoutuu rakennuttajasopimuksessa myymään kohtuullisin ja tavanomaisin ehdoin kunkin kaupungin omistaman varaamattoman asuntotontin osalta merkitsemänsä A-osakkeen uudelle varauksensaajalle sekä samalla huolehtimaan kauppakirjassa siitä, että ostaja sitoutuu uutena osapuolena rakennuttajasopimuksen mukaisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimi huolehtii kaupungin osalta palveluyhtiön A-osakkeisiin liittyvien kauppakirjojen allekirjoittamisesta tontin vuokrasopimuksen/ kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

Kaupunginhallitus ei ole päätöksen 21.6.2021 § 468 yhteydessä päättänyt kaikista päätöksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimista, kuten edellä mainittuihin A-osakkeisiin liittyvien kauppakirjojen allekirjoittamiseen tarvittavista valtuutuksista. Päätösehdotus vastaa kaupunginhallituksen 21.6.2021 § 468 päätöksen edellyttämiä täytäntöönpanotoimia.

Sulje

Kaupunginhallitus 21.06.2021 § 486

Päätös

Kaupunginhallitus:

 • oikeuttaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n (Y-tunnus 2634260-7) laajentamaan toiminta-aluettaan liitteestä 1 ilmenevälle sopimusalueelle 3
 • hyväksyy liitteenä 2 ja 3 olevat sopimusalueen 3 rakennuttajasopimuksen ja merkintä- ja käyttösopimuksen
 • kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n laajentumisvaiheessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun sopimusalueen 3 osalta Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n A-osakkeet kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelulle varattujen ja kaupungin omistamien varaamattomien tonttien osalta (A-osake/tontti, yhteensä 43 A-osaketta)
 • osoittaa 43 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Muut kohteet kaupunginhallituksen käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käyttöön palveluyhtiön A-osakkeiden merkitsemistä varten (A-osake/1 000 euroa)
 • kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhdessä sopimusalueen 3 tonttien varauksensaajien ja muiden maanomistajien kanssa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laajentamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet
 • kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että sopimusalueen 3 asuntotonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällytetään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus kaupungin määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen merkintä- ja käyttösopimus Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n kanssa, merkitä/maksaa käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti palveluyhtiön C3- ja/tai D-osakkeita palveluyhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja ehdoin sekä suorittaa palveluyhtiölle investointikustannusten kattamiseksi edellä mainittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitarkistuksineen
 • oikeuttaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus-tiimin päällikön allekirjoittamaan sopimusalueen 3 osalta rakennuttajasopimuksen
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 281

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

 • oikeuttaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n (Y-tunnus 2634260-7) laajentamaan toiminta-aluettaan liitteestä 1 ilmenevälle sopimusalueelle 3
 • hyväksyy liitteinä 2 ja 3 olevat sopimusalueen 3 rakennuttajasopimuksen ja merkintä- ja käyttösopimuksen
 • kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n laajentumisvaiheessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun sopimusalueen 3 osalta Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n A-osakkeet asuntotuotantopalvelulle varattujen ja kaupungin omistamien varaamattomien tonttien osalta (A-osake/tontti, yhteensä 43 A-osaketta)
 • osoittaa 43 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Muut kohteet kaupunginhallituksen käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käyttöön palveluyhtiön A-osakkeiden merkitsemistä varten (A-osake/1 000 euroa)
 • kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhdessä sopimusalueen 3 tonttien varauksensaajien ja muiden maanomistajien kanssa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laajentamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet
 • kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että sopimusalueen 3 asuntotonttien varaus- ja luovutusehtoihin sisällytetään tonttien vuokralaisille tai omistajille velvollisuus kaupungin määräämin ehdoin tehdä liitteen 3 mukainen merkintä- ja käyttösopimus 3 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n kanssa, merkitä/maksaa käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti palveluyhtiön C3- ja/tai D-osakkeita palveluyhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana ja ehdoin sekä suorittaa palveluyhtiölle investointikustannusten kattamiseksi  edellä mainittujen osakkeiden merkintähinnat indeksitarkistuksineen.
 • oikeuttaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus-tiimin päällikön allekirjoittamaan sopimusalueen 3 osalta rakennuttajasopimuksen mukaiset kauppakirjat Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n A-osakkeista.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi