Helsingin kaupungin tilintarkastus vuonna 2021

HEL 2021-005355
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 69 §

Tilintarkastajan toimikauden 2019-2022 kattava tilintarkastussuunnitelma ja työohjelma vuodelle 2021

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan toimikauden 2019-2022 kattavan tilintarkastussuunnitelman ja työohjelman tilikaudelle 2021 sekä tilintarkastussopimuksen mukaisen raportointimenettelyn.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.3.2019 tarkastuslautakunnan tekemän esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin tilikausien 2019-2022 tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastaja laatii toimikaudekseen tarkastussuunnitelman ja vuosittain kullekin tilikaudelle työohjelman, jotka toimitetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelman ja työohjelman toteutumisesta, tarkastustyön kulusta ja tarkastustyössä tehdyistä havainnoista lautakunnan kanssa sovittavalla tavalla. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen huhtikuun loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle edelleen kaupunginvaltuustolle toimitettavaksi.

Kaupungin tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta on allekirjoitettu sopimus 28.5.2019. Sopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista kolme kertaa tilikautta kohden antamalla tarkastuslautakunnalle tilikautta koskevan ensimmäisen väliraportin loka-marraskuussa, toisen väliraportin tilikautta seuraavan vuoden tammi-helmikuussa ja loppuraportin huhtikuussa. Väliraportit ovat salassa pidettäviä. Lisäksi tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä tarkastuslautakunnan kokouksissa.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelemään tilintarkastajan lakisääteisiä tehtäviä, vuosille 2019-2022 laadittua tilintarkastussuunnitelmaa, tilikauden 2021 työohjelmaa ja tilintarkastukseen liittyvää raportointia.

Tilintarkastaja on luokitellut tilintarkastussuunnitelman ja työohjelman salassa pidettäviksi (JulkL 24 § 1 mom 15 ja 17 k).

Sulje

Tarkastuslautakunta 11.05.2021 § 43

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.