Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus ja arviointisuunnitelma

HEL 2021-005369
5. / 73 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2021 arviointisuunnitelman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tehtäväänsä liittyen tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma.

Kaupungin hallintosäännön 4 luvun 4 §:ssä todetaan, että tarkastusvirasto arvioi suoraan kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisena kaupunginvaltuuston kaupunkikonsernille asettamien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä. Virasto valmistelee tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi lautakunnan toimikauden kattavan toimintasuunnitelman ja vuosittaisen arviointisuunnitelman yhteistyössä lautakunnan kanssa. Virasto raportoi arviointityönsä tuloksista tarkastuslautakunnalle.

Tarkastusvirasto on valmistellut huhtikuussa 2021 yhteistyössä toimikaudeksi 2017–2021 valitun tarkastuslautakunnan kahden toimikunnan kanssa arviointisuunnitelman vuodelle 2021, jonka lautakunta hyväksyi 11.5.2021. Arviointiaiheiden nimet on päivitetty vastaamaan edellisen lautakunnan toimikuntien hyväksymiä, arviointisuunnitelmaa tarkempia, arviointien toteuttamissuunnitelmia. Lisäksi 11.5.2021 hyväksytyn arviointisuunnitelman aihe ”Asuntoyhtiöiden omistajaohjaus” ehdotetaan muutettavan aiheeksi ”Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokralaisdemokratian toteutuminen” vastaamaan arvioinnin tosiasiallista sisältöä. Pääosa arviointien toteuttamissuunnitelmista on jo hyväksytty tarkastuslautakunnan toimikunnissa ja arviointien suorittaminen on käynnissä. Arviointisuunnitelmassa on esitetty lautakunnan arviointitehtävään liittyvät toimenpiteet. Tarkastusjohtaja selostaa suunnitelman sisältöä.

Sulje

Tarkastuslautakunta 11.05.2021 § 44

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi