Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus ja arviointisuunnitelma

HEL 2021-005369
2. / 39 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2021 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot 25.5.2022 mennessä toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 19.4.2022.

Käsittely

Esteelliset: tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen. Esteellisyyden syy: Yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § kohta 7)

Tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen ei osallistunut arviointikertomuksen aiheiden Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi 2021 ja Liikkumisohjelman tavoitteiden toteutuminen käsittelyyn eikä ollut läsnä niitä käsiteltäessä.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleeksi kaksi lisätään seuraava: Samalla tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 19.4.2022.

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2021 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot 25.5.2022 mennessä toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Sulje

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi lautakunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan lautakunnan tulee laatia arviointikertomus toukokuun loppuun mennessä. Vuoden 2022 talousarviossa tarkastuslautakunnalla ja -virastolla on tavoitteena, että arviointikertomus valmistuu 20.4.2022 mennessä.

Lautakunnan kaksi toimikuntaa ovat valmistelleet vuoden 2021 arviointisuunnitelmaan sisältyneistä aiheista arviointitekstiluonnoksia, joista tarkastusvirasto on koonnut luonnoksen vuoden 2021 arviointikertomukseksi. Lautakunta on käsitellyt arviointikertomusluonnosta kokouksessaan 5.4.2022. Tässä kokouksessa käsiteltävä luonnos lähetetään 8.4.2022 sähköpostitse lautakunnan jäsenille. Luonnos ei ole vielä julkinen (JulkL 6 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohdat).

Arviointikertomuksen hyväksymisen jälkeen lautakunta hankkii hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa. Arviointikertomus on julkinen sen jälkeen, kun tämän kokouksen pöytäkirja on hyväksytty.

Sulje

Tarkastuslautakunta 05.04.2022 § 34

31.08.2021 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi