Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus ja arviointisuunnitelma

HEL 2021-005369
2. / 34 §

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luonnoksen vuoden 2021 arviointikertomukseksi ja jatkaa käsittelyä kokouksessa 12.4.2022.

Käsittely

Esteelliset: tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen. Esteellisyyden syy: Yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § kohta 7)

Tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen ei osallistunut arviointikertomuksen aiheiden Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi 2021 ja Liikkumisohjelman tavoitteiden toteutuminen käsittelyyn eikä ollut läsnä niitä käsiteltäessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi lautakunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan lautakunnan tulee laatia arviointikertomus toukokuun loppuun mennessä. Vuoden 2022 talousarviossa tarkastuslautakunnalla ja -virastolla on tavoitteena, että arviointikertomus valmistuu 20.4.2022 mennessä.

Lautakunnan kaksi toimikuntaa ja tarkastusvirasto ovat yhdessä valmistelleet vuoden 2021 arviointisuunnitelmaan sisältyneistä aiheista arviointitekstiluonnoksia, joista tarkastusvirasto on koonnut luonnoksen vuoden 2021 arviointikertomukseksi. Tässä kokouksessa on arviointikertomusluonnoksen ensimmäinen käsittely. Käsittelyä jatketaan kokouksessa 12.4.2022, jonka päätteeksi arviointikertomus on tarkoitus hyväksyä.

Arviointikertomuksen hyväksymisen jälkeen lautakunta hankkii hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa. Luonnos arviointikertomukseksi 2021 lähetetään 1.4.2022 sähköpostitse lautakunnan jäsenille. Luonnos ei ole julkinen (JulkL 6 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohdat).

Sulje

Tarkastuslautakunta 31.08.2021 § 73

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi