Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus ja arviointisuunnitelma

HEL 2021-005369
4. / 44 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointisuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tehtäväänsä liittyen tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 4 luvun 4 §:n mukaan tarkastusvirasto valmistelee tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi lautakunnan toimikauden kattavan toimintasuunnitelman ja vuosittaisen arviointisuunnitelman yhteistyössä lautakunnan kanssa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.12.2017 § 122 toimikauttaan koskevan toimintasuunnitelman, jossa linjattiin arvioinnin painopisteet kullekin vuodelle siten, että kaupunkistrategian pääkohdat tulevat arvioiduksi strategiakauden 2018-2021 aikana. Tarkastusvirasto on valmistellut yhteistyössä lautakunnan kahden toimikunnan kanssa luonnoksen vuoden 2021 arviointisuunnitelmaksi. Arviointipäällikkö esittelee arviointisuunnitelman sisältöä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi