Valtuustoaloite, Kaupungin omistamien toimitilojen ja niiden pihapiirien aluettainen ylläpitohuolto-ohjelma

HEL 2021-005576
Asialla on uudempia käsittelyjä
40. / 835 §

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kaupungin omistamien kiinteistöjen huolto- ja korjaussuunnitelmasta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja seitsemän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki laatii omistamiensa kiinteistöjen alueittaisen huolto-, korjaus- ja siivoussuunnitelman ja seuraa aktiivisesti sen toteutumista.

Kaupunki hallinnoi isoa kiinteistömassaa, jonka ylläpidosta ja huollosta sekä korjauksista vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Kaupungilla on tehty toimialakohtaisia linjauksia, joiden mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohteissa käyttäjä kilpailuttaa siivouspalvelun ja vastaa sen toimivuudesta.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käytössä sähköinen huoltokirjajärjestelmä, jonka avulla hallitaan yksittäisten kohteiden huoltotoimenpiteitä. Tähän huoltokirjajärjestelmään palvelurakennusten käyttäjät voivat tehdä huoltoon ja ylläpitoon liittyviä palvelupyyntöjä, jotka ohjautuvat edelleen isännöitsijöiden hoidettavaksi. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut koordinoi toiminnallisia muutostarpeita, kuten kalustukseen tai varustukseen liittyviä muutoksia.

Kaupungin sähköistä huoltokirjajärjestelmää kehitetään parhaillaan palvelemaan paremmin tilojen käyttäjiä. Huoltokirjajärjestelmään on tuotu PTS:ää eli pitkän tähtäimen suunnitelmaa koskeva osio, johon kirjataan tilojen suunnitelmalliset korjaukset. Sen avulla voidaan parantaa korjausten ennakointia ja pitää huolta siitä, että käyttäjillä on turvalliset ja terveelliset tilat käytössään. Järjestelmän jatkokehittämisessä tulee pyrkiä siihen, että kohteen henkilökunnalla on mahdollisuus saada paremmin tilannetietoa huoltopyynnön etenemisestä.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan valtuutetun aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, vastauksen antaa kaupunginhallitus.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 28.09.2021 § 515

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kaupunki hallinnoi isoa kiinteistömassaa. Kohteiden ylläpidosta ja huollosta sekä korjauksista vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Kaupungilla on tehty toimialakohtaisia linjauksia, joiden mukaan esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen kohteissa käyttäjä kilpailuttaa siivouspalvelun ja vastaa sen toimivuudesta.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käytössä sähköinen huoltokirjajärjestelmä, jonka avulla hallitaan yksittäisten kohteiden huoltotoimenpiteitä. Tähän huoltokirjajärjestelmään palvelurakennusten käyttäjät voivat tehdä huoltoon ja ylläpitoon liittyviä palvelupyyntöjä, jotka ohjautuvat eteenpäin isännöitsijöiden hoidettavaksi. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut koordinoi toiminnallisia muutostarpeita, kuten kalustukseen tai varustukseen liittyviä muutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti, että kaupungin sähköistä huoltokirjajärjestelmää kehitetään eteenpäin, jotta se palvelee paremmin tilojen käyttäjiä. Kaupunki on tuonut huoltokirjajärjestelmäänsä PTS-suunnitteluosion (PTS=pitkän tähtäimen suunnitelma), johon kirjataan tilojen suunnitelmalliset korjaukset. Sen avulla voidaan parantaa korjausten ennakointia ja pitää huolta siitä, että käyttäjillä on turvalliset ja terveelliset tilat. Järjestelmän jatkokehittämisessä tulee pyrkiä siihen, että kohteen henkilökunta pystyy saamaan paremmin tilannetietoa huoltopyynnön etenemisestä.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Tuomas Kujala, rakennuttajainsinööri: 310 27852

tuomas.kujala@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi