Valtuustoaloite, kaupungin ydinkeskustaan kierrätyskontteja metalli- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen.

HEL 2021-005577
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 811 §

V 24.11.2021, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kaupungin ydinkeskustaan kierrätyskontteja metalli- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että ydinkeskustan alueelle julkisen liikenteen solmukohtiin järjestettäisiin elektroniikkaromun ja metallin kierrätyskontteja, jotta alueen asukkaat saisivat sujuvasti paikan kierrättää myös autottomissa talouksissa. Perinteinen kiertävä romun keräys tapahtuu myös liian harvoin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vastaa asumisesta syntyvän jätteen keräyksen järjestämisestä toimialueellaan. HSY vastaa myös kiertävän keräyksen organisoinnista. Suuren metalliromun sekä sähkö- ja elektroniikkaromun keräysverkostona toimivat Sortti-asemat, joita on alueella viisi. Lisäksi metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkaromua (SER-romua) kerätään keväisin HSY:n järjestämällä keräysautokierroksella, joka pysähtyy lähes 300 paikassa. Helsingissä pysähdyspaikkoja on ollut 116 kappaletta.

Pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräyksissä edellytetään pienmetallin keräämistä erilleen kaikissa yli viiden asunnon kiinteistöissä eli kantakaupungin alueella lähes kaikki asuinkiinteistöt ovat keräyksen piirissä. Lisäksi pienmetallia voi toimittaa Rinki-Ekopisteverkoston pisteisiin.

Vastuu SER-romun jätehuollosta kuuluu jätelain perusteella tuottajille eli sähkölaitteiden myyjille ja maahantuojille. SER-tuottajilla on velvollisuus järjestää kotitalouksien käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanotto ja jätehuolto. Pieniä sähkölaitteita (alle 25 cm) voi toimittaa niitä myyviin suurempiin liikkeisiin ilman uuden laitteen ostovelvoitetta ja suuria laitteita otetaan niissä vastaan uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä. Kantakaupungin alueella on useita tällaisia liikkeitä.

Autottomia asukkaita varten HSY on toteuttanut Nouto-Sortti-palvelun. Maksullisella Nouto-Sortti-palvelulla asukkaan kotoa noudetaan esimerkiksi isommat kodinkoneet tai huonekalut.

Kierrätysmahdollisuuksien lisääminen edesauttaa jätelain velvoitteiden noudattamista. Keräystoiminta on kuitenkin järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ydinkeskusta-alueen tehokas maankäyttö ja kaupunkikuvalliset vaatimukset asettavat haasteita sopivien kierrätyspaikkojen löytämiselle. Keskustan ja kantakaupungin valmiissa kaupunkirakenteessa ja jo moneen käyttöön osoitetussa katutilassa ei ole mahdollisuuksia mittavien keräyskonttien sijoittamiselle. Lisäksi HSY katsoo, että kantakaupungin alueelle ei ole tarpeen lisätä erillisiä HSY:n ylläpitämiä metalliromun tai SER:n keräyspisteitä. SER-tuottajien vastuulla on järjestää vastaanottopaikat siten, että ne ovat vaivattomasti saavutettavissa jätteen haltijoille.

Osa sähkö- ja elektroniikkaromusta luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, joten niiden keräyspaikkojen tulee olla valvottuja. Katutilassa ympärivuorokautinen valvonta ei käytännössä ole mahdollista. Keräyspisteet tulisi sijoittaa alueella tonttien puolelle, joihin kulku voidaan järjestää valvotusti.

HSY seuraa palvelutarvetta jatkuvasti ja kehittää palveluitaan tarvetta vastaavasti. HSY selvittää parhaillaan vaarallisen jätteen kiertävän keräyksen toteuttamista palvelemaan erityisesti niitä alueita, joille on ollut vaikea löytää vaarallisen jätteen konttien sijoituspaikkoja, kuten kantakaupungin alue.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja HSY:n lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Lausunto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 28.10.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.