Valtuustoaloite, kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettiset periaatteet avustuksen saamisen edellytyksenä

HEL 2021-005587
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 456 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteeseen koskien yhteisöjen eettisiä periaatteita kaupungin toiminta-avustuksen saamisen edellytykseksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteesta kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettiset periaatteet avustuksen saamisen edellytykseksi.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolla on viime vuosina ollut käytettävissään 60 000 euroa vuosittain jaettaviin järjestöavustuksiin. Tämä järjestöavustuspäätös valmistellaan ympäristöpalveluiden luonto- ja ympäristötietoisuus tiimissä. Lisäksi pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:llä on ollut suoraan kaupunkiympäristölautakunnan budjettipäätöksellä käytettävissä vuosittain 90 000 euroa.

Ympäristö- ja lupajaoston järjestöavustuksen myöntämisen ehtoina ovat kaupungin avustuksia koskevien kaupunginhallituksen yleisohjeiden lisäksi, että avustusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen toiminta ja avustuksen käyttötarkoitus tukee ja täydentää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden toimialaan kuuluvien asioiden toteutumista Helsingin kaupungissa tai korvaa ympäristöpalveluiden helsinkiläisille tarjoamia palveluja. Avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen eikä sitä saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille.

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa valtuutettu Karhuvaaran aloitetta. Eettisten periaatteiden ja niiden omavalvontasuunnitelman olemassa olon edellyttäminen avustettavilta järjestöiltä on kannatettavaa eikä se lisää merkittävästi avustusten käsittelyaikaa tai -työmäärä toimialalla. Ohjeistuksen muutos koskee kaupunginhallituksen laatimaa yleisohjetta kaikkien kaupungin avustusten jakamisesta. Liitteessä 1 olevaa kaupunginhallituksen ohjeistusta tulee täten päivittää kappaleen 2.2. osalta.

Vuoden 2022 ympäristö- ja lupajaoston jakaman järjestöavustuksen hakuaika on päättynyt 30.4.2021. Muutos järjestöavustushakemusten mukana vaadittaviin liitteisiin voidaan tehdä koskemaan vuoden 2023 avustuksia sekä tästä eteenpäin.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 4 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan (5.5.2021), että Helsingin kaupungin tulee jatkossa edellyttää yhteisöjen omien eettisten periaatteiden laatimista ja olemassaoloa sekä niiden omavalvontasuunnitelmaa avustushakemuksissa avustuksen myöntämisen edellytyksenä.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 30.9.2021 mennessä.

Sulje

Pelastuslautakunta 24.08.2021 § 36

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Tuomas Lahti, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 20520

tuomas.lahti@hel.fi