Yhtiökokoukset vuonna 2021, Asunto Oy Merimiehenkatu 12

HEL 2021-005621
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 90 §

Asunto Oy Merimiehenkatu 12 hallitusjäsenen vaihdos

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että hallitukseen valitaan eronpyyntönsä jättäneen Kalevi Aittolan tilalle tiimipäällikkö Antti Saarnio vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12 ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia nro 6 Helsingin kaupungin V kaupunginosan korttelissa nro 112 ja sillä olevaa asuinrakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi.

Asunto Oy Merimiehenkatu 12:ssa kaupungin omistusosuus osakkeista on 55,4 % ja perusteena sille on kaupungin palvelutuotannossa tarvittavien kiinteistöjen ylläpito. Kaupunki ylläpitää rakennuksessa lasten päiväkotia.

Kaupungilla on yhtiön hallituksessa yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Varsinaiseksi jäseneksi vuoden 2021 yhtiökokouksessa 19.5.2021 valittu Kalevi Aittola on jättänyt eronpyynnön hallituksesta toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi 6.6.2021 lähtien.

Uudeksi hallitusjäseneksi on kokemuksensa ja osaamisensa puolesta tarkoituksenmukaista valita tiimipäällikkö Antti Saarnio kaupunkiympäristön toimialan tilaomaisuusyksiköstä. Saarnio on antanut suostumuksensa tehtävään.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi