Toivomusponsi, Katajanokanlaiturin asemakaavassa risteilijälaituri säilytettävä mahdollisimman pitkään matkailun turvaamiseksi

HEL 2021-005700
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 598 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Parpalan toivomusponnesta, joka koskee risteilijälaiturin säilyttämistä nykyisessä käytössä Katajanokanlaituri 4:n kaava-alueella

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Katajanokanlaituri 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa ja kaavan valmistelussa on otettu huomioon alueen nykyisen risteilijälaiturin toiminta. Kaava-alue voidaan toteuttaa vaiheittain ja kaavan mahdollistama uudisrakennus voidaan ottaa käyttöön nykyisen risteilijätoiminnan aikana.

Alueen rakentaminen on jo alkanut paikalla olevan varastorakennuksen purkutöillä. Purkutöiden jälkeen alkaa pääkonttori- ja hotellirakennuksen rakentaminen. Rakennussuunnittelussa on otettu huomioon alueen nykyinen käyttö ja risteilijätoiminnan aiheuttamat ympäristöhäiriöt, erityisesti satamatoiminnan aiheuttama melu, joten rakennus voidaan ottaa käyttöön risteilijälaiturin toiminnan jatkuessa.

Uuden rakennuksen lähiympäristö rakennetaan valmiiksi rakennuksen rakentamisen yhteydessä. Meren puolella yleisen jalankulun reitti ja ulkoalueet saatetaan rakentaa ensin väliaikaisina kevyinä ratkaisuina. Risteilijälaiturin kohdalle rakennettavan ranta-alueen maanpinnan korotus ja rantamuurin mahdollinen uusiminen tapahtuu vasta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Ranta-alueen muutostyöt liittyvät laajempaan alueelliseen tulvasuojausratkaisuun, jonka aikatauluista, toteuttamistavoista ja vastuista päätetään erikseen.

Satamatoimintojen edellytyksistä huolehtiminen on Helsingille tärkeää ja myös risteilyalusten laiturikapasiteetti on pyrittävä varmistamaan. Helsingin kaupungin näkökulmasta on tavoiteltavaa säilyttää kaava-alueella oleva risteilijälaituri nykyisessä käytössään siihen saakka kunnes Katajanokan ranta-alueiden rakentaminen on ajankohtaista.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toivomusponsi

Hyväksyessään 5.5.2021 Katajanokanlaituri 4:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Matti Parpalan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, että matkailun edellytysten turvaamiseksi kaava-alueella oleva risteilijälaituri pysyisi nykyisessä käytössään mahdollisimman pitkään. Ensisijaisesti selvitetään mahdollisuutta säilyttää risteilijälaituri käytössä siihen asti, kunnes Tukholman liikenne on siirtynyt Eteläsatamasta Katajanokalle ja risteilijäkapasiteettia vapautuu Eteläsatamaan; toissijaisesti vähintään siihen asti, kunnes kaava-alueelle osoitettu rakennus on valmis.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.10.2021 mennessä. Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 16.11.2021 saakka.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 37240

salla.hoppu@hel.fi