Ajankohtaiskatsaus vuonna 2021, Helen Oy

HEL 2021-005988
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 129 §

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat Weckström ja Soininvaara poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian Kasvun paikka vuosille 2021–2025 kokouksessaan 13.10.2021. Helsingin kaupunkistrategiaksi linjattiin kaupungin hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2030 aiemman 2035 sijaan. Nollapäästötavoite asetettiin vuoteen 2040. Helen on jo aiemmin tehnyt päätöksen sulkea Hanasaaren kivihiililaitos kaksi vuotta suunniteltua aikaisemmin keväällä 2023. Nyt yhtiössä valmistaudutaan Salmisaaren kivihiilivoimalan alasajoon jo ennen vuotta 2029. Tuotanto korvataan pääsääntöisesti polttoon perustumattomilla energialähteillä, kuten erilaisilla hukka- ja ympäristölämmöillä. Helen suunnittelee saavuttavansa nollapäästöt 2030-luvun loppuun mennessä, mikä tarkoittaa myös pienydinvoiman tarkastelua yhtenä mahdollisuutena osittaisessa maakaasun korvaamisessa.

Kaupunkistrategiassa otetaan kantaa myös sähköisen liikenteen kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa sähköautoinfraa ja vähentää polttomoottoriautojen määrää kaupunkialueella. Riittävät sähköautojen latausmahdollisuudet edistävät keskustan ja keskustojen toiminnallisuutta ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Helenin näkökulmasta sähköistä liikennettä koskevat strategialinjaukset tarjoavat paljon mahdollisuuksia.

Vuoden 2021 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:
1. Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2021 vähintään 50 milj. euroa.
2. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 3,5 %.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.06.2021 § 84

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Jasmin Hamid
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi